Privat jetskatt i Europa

Hawker 800SP exteriör

Privata jetplan är dyra tillgångar och som ett resultat tas olika mängder skatt på dem. Därför är det viktigt att vara medveten om och förstå de olika skatteformerna som kan tillämpas på privata jetplan. Oavsett om du chartrar, äger eller driver ett privatflyg kommer olika former av skatt att tillämpas.

Flera kategorier av skatter blir relevanta när man överväger skatt som gäller på privata jetplan, till exempel lyxskatt, mervärdesskatt, punktskatt, jetbränslebeskattning, biljettskatt och så vidare. Beskattning av bränsle som används i privata jetplan har nyligen tagit rubriker, efter att EU -kommissionen släppte ett utkast till EU: s skattepolitik för flygbränsle i juli 2021. Enligt detta utkast skulle privata jetplan vara undantagna från den föreslagna skatten.  Användning av ett flygplan för nöjes- eller fritidsändamål skulle också undantas från skatten.

Kunskapen om privat jetskatt är avgörande för ägare av privata jetplan, skattejurister och så vidare. Denna artikel syftar till att ge en översikt över tull, moms, flygbränsle skatt och lyx skatt som ska betalas i Europa. Målet är att först införa skattens tillämplighet i Europeiska unionen, följt av vissa viktiga aspekter att notera i de nationella lagarna i EU: s medlemsländer.

Fokus ligger på de inhemska lagarna och reglerna i Frankrike, Tyskland, Isle of Man, Italien, Malta och Storbritannien. Artikeln avslutas med att hänvisa till krav från miljöaktivister om en strängare skatteregler för privata jetplan.

Hawker 800SP exteriör

Tull och mervärdesskatt

Ett flygplan som går in i EU -gränsen anses vara 'importerat till Europeiska unionen och är därmed skyldigt att betala det som allmänt kallas importtullar. Inträde till Europeiska unionens gräns kan ske genom försäljning eller uthyrning av flygplanet eller helt enkelt genom att korsa en yttre gräns för Europeiska unionen.

I Europeiska unionen kan importtullar i stor utsträckning klassificeras i två typer: Tull och mervärdesskatt. Importören är ansvarig för att betala tull och moms.

Flygplan som används för privata ändamål och operatörer av privata jetplan kan göra anspråk på undantag för att betala tull och moms, förutsatt att vissa villkor är uppfyllda, vilka utarbetas nedan.

Tull i Europeiska unionen

Tillämpliga lagar: För att fastställa vilken tull som ska betalas i Europeiska unionen måste man ta hänsyn till Europeiska unionens gemensamma tulltaxa, liksom till unionens tullkodex, förkortad UCC, som har gällt sedan 1 maj 2016.

Tillfällig och permanent import: Som en allmän regel måste alla flygplan som importeras till Europeiska unionen flyga till eller ut från en utsedd tullflygplats. På den utsedda flygplatsen uppstår två situationer:

 1. För det första kan importören kräva befrielse från tullen på grund av att flygplanet tillfälligt importeras till Europeiska unionen eller på grund av befrielse från slutanvändning.
 2. För det andra kan importören betala tullen, som uppgår till mellan 2.7% och 7.7% för ett importerat flygplan, som kommer att importeras permanent.

På grund av tillfällig import tillåter UCC att om vissa villkor är uppfyllda kan ett flygplan komma in i Europeiska unionen utan att någon tulldokumentation krävs och det kan lämna EU utan att betala moms eller andra importtullar. Detta kan också kallas en situation där ett flygplan har kvalificerat sig för tillfällig inresa, förkortat som TA.

Undantag för privata jetimportörer: En privat jetimportör kan få undantag från att betala denna skatt om kriterierna nedan beskrivs. Det är inte tillräckligt om bara några av dessa villkor är uppfyllda. Varje villkor krävs för att kvalificera sig för TA.

Flygplanets registrering:

 1. Registreringsplats: Det är registrerat utanför Europeiska unionens tullområde.
 2. Registreringsägare: Registreringen ägs av en person som befinner sig utanför Europeiska unionens tullområde.

Användning av flygplanet:

 1. Syfte med användningen: Flygplanet måste användas för privata ändamål.
 2. Används av vem: Flygplanet måste användas av en person som är:
  1. Inte bosatt i Europeiska unionen.
  2. Bosatt i det land där flygplanet har registrerats.
  3. Tredje parter som har fått tillstånd att använda flygplanet av luftfartygets ägare eller dess hyresgäst.

Flygplanets tillgänglighet:

 1. Allmän regel: Flygplanet är inte tillgängligt för invånare i Europeiska unionen inom Europeiska unionens gränser.
 2. Undantag från den allmänna regeln: Flygplanet kan vara tillgängligt för invånare i Europeiska unionen inom Europeiska unionens gränser när det godkänns eller anställs av luftfartygets ägare eller dess hyresgäst.

Tid i Europeiska unionen:

 1. Flygplanet måste tillbringa mer än 6 månader i Europeiska unionen inom en period av 12 månader. Till exempel, från januari 2020 till januari 2021, var flygplanet i Europeiska unionen från mars 2020 till oktober 2020.

Det har i allmänhet funnits viss förvirring om vad som ingår i "privat bruk", vilket är en väsentlig förutsättning för att kräva befrielse från tullavgift. Det har saknats enhetlighet även inom EU: s anpassade myndigheter när det gäller att ansöka om undantag på grund av olika uppfattningar om vad som menas med privat bruk. För att klargöra detta släppte Europeiska kommissionen den 23 november 2014 ett arbetsdokument om denna fråga. Följande slutsatser kom fram:

 1. '' Privat användning '' av flygplanet kan innefatta:
 2. Företagsflyg
 3. Gruppcharter under vissa situationer
 4. För 'privat användning' kan följande tillåtas ombord på flygplanet:
 5. Marknadsföringsmaterial och företagsdokument är tillåtna ombord. Dessa dokument utgör inte gods eller gods som skulle leda till slutsatsen att flygningen är en kommersiell flygning.
 6. Med förbehåll för vissa begränsningar är EU -invånare också tillåtna på flyget.
Gulfstream GII Exteriör

Följande viktiga punkter är relevanta för tull i de nedan diskuterade medlemsländerna i Europeiska unionen.

Frankrike

 • Frankrike följer de allmänna reglerna för tull som anges ovan och har inga ytterligare krav som krävs för att flygplanet ska kvalificera sig för tillfällig inresa. Det finns inga lokala tolkningar av dessa allmänna regler som tillämpas av de franska skattemyndigheterna.
 • Förståelsen för 'privat användning' och 'kommersiell användning' i Frankrike bygger på definitionerna av dessa termer som anges i artikel 207/4 i förordning 2446/2015.
 • Privat bruk är användning av transportmedel för andra ändamål än kommersiellt bruk.
 • Kommersiellt bruk består av två huvudkategorier. För det första, använda transportmedel för att transportera människor från en plats till en annan, i utbyte mot ersättning. Det andra, med hjälp av transportmedel för transport av industri- eller kommersiella varor. I denna andra kategori är det inte nödvändigt att varorna måste transporteras i utbyte mot ersättning.
 • Tullmyndigheterna i Frankrike betonar frågan om i vars namn flygningen organiseras för att avgöra om det är ett offentligt eller privat flyg. Flyg som organiseras för en individ men i en annan persons namn betraktas som kollektivtrafik. Å andra sidan betraktas flygningar som organiseras för och i samma individs namn som privata transporter.

Tyskland

 • Importörer som vill komma in i Europa genom Tyskland har en skyldighet att se till att de använder en flygplats som har en permanent tullmyndighet. Detta är viktigt eftersom majoriteten av flygplatserna i Tyskland inte har tullmyndigheter permanent placerade där.

ö av man

 • Isle of Man följer EU: s riktlinjer som anges ovan och har inga ytterligare krav som krävs för att flygplanet ska kvalificera sig för tillfällig inresa.

Italien

 • Italien följer EU: s riktlinjer som anges ovan och har inga ytterligare krav som krävs för att flygplanet ska kvalificera sig för tillfällig inresa.
 • Förståelsen för 'privat användning' och 'kommersiell användning' i Italien är densamma som Frankrikes, som vi diskuterade ovan.

Malta

 • Malta följer EU: s riktlinjer som anges ovan och har inga ytterligare krav som krävs för att flygplanet ska kvalificera sig för tillfällig inresa.

Storbritannien

 • Storbritannien följer EU: s riktlinjer som anges ovan och har inga ytterligare krav som krävs för att flygplanet ska kvalificera sig för tillfällig inresa.

Undantag från mervärdesskatt i EU

Avsikten med att samla in mervärdesskatt från importerade flygplan är att sätta icke-gemenskapsvaror och gemenskapsvaror på lika villkor. Momsen måste betalas av importören samtidigt som den tull som ska betalas enligt UCC. Flygplanets tullstatus kan ha en direkt inverkan på momsen som ska betalas, särskilt om flygplanet importerades permanent eller tillfälligt.

Beechcraft King Air 360 cockpit

Artikel 148 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om det gemensamma systemet med mervärdesskatt föreskriver vissa transaktioner för vilka moms inte behöver betalas. Flygplan som har släppts från tillfällig inresa, som diskuterades i avsnittet om tull ovan, kan också dra nytta av artikel 148.

Artikel 148 e är relevant för momsbefrielse för operatörer av privata jetflygplan. Det föreskriver att följande transaktion är befriad från moms:

 1. Vad är transaktionen: Leverans av varor
 2. Transaktionens syfte: Tillhandahållande och tankning av flygplan
 3. Transaktionen handlar om vilken typ av flygplan: Flygplan som drivs av "flygbolag" för belöning
 4. Var fungerar flygplanet: Främst på internationella rutter.

"Flygbolag" här kan inkludera en operatör av privata jetplan som har utfärdats luftoperatörscertifikat eller motsvarande certifikat. Detta förtydligades av EU -domstolen (EU -domstolen) i Ett Oy -fall beslutade den 19 juli 2012.

Följande viktiga punkter är relevanta för moms i nedan diskuterade medlemsländer i Europeiska unionen.

Frankrike

 1. Frankrike följer domen i målet A Oy. Det är dock viktigt att notera att I Frankrike finns det en annan viktig förutsättning för att få momsbefrielse. Flygoperatören måste debitera en transporttjänst som betalas av flygplanets ägare. Konsekvensen av att inte ta betalt för en transporttjänst är att flygningen kommer att betraktas som "privat" och operatören inte kommer att kunna dra nytta av undantaget för att betala moms för den tjänst som han tillhandahållit flygplanet.
 2. Personlig användning av flygplanet i Frankrike: Användning av ett luftfartyg för personligt bruk av luftfartygets förmånliga ägare hindrar inte en från att göra anspråk på momsbefrielse så länge man tänker på att:
 3. Den personliga användningen sker i överensstämmelse med charterpriserna för det flygplan som råder på den marknaden.
 4. Flygplanet är tillgängligt för användning av tredje person. Den verkliga ägaren har inte exklusiv användning av flygplanet.

Tyskland

 1. Tyska skattemyndigheter följer domen i målet A Oy. Utöver det europeiska mervärdesskattedirektivet är andra stadgar som är relevanta i Tyskland:
  1. Skattekodens ansökningsförordning
  2. 4 § nr 2 i samband med 8 § 2 tyska momslagen
 1. Precis som Frankrike hindrar tyska skattemyndigheter inte heller dess användning av ett flygplan för personliga ändamål från dess ägare från att göra anspråk på befrielse från att betala moms.
 1. För att göra anspråk på undantag enligt artikel 148 måste det luftfartyg till vilket varorna levereras kunna debiteras moms.
 1. Undantag för betalning av moms beviljas endast av tullmyndigheterna till de innehavare av luftfartsoperatörscertifikat som anges i Avsnitt 8 i Tysklands försäljningsskattelag. För att dra nytta av momsbefrielsen kan du ansöka om återbetalning av den inbetalda skatten hos skatteverket.

ö av man

 1. Skattemyndigheterna på Isle of Man följer domen i A Oy -fallet, förutom på en punkt som beskrivs nedan. Myndigheterna är dock försiktiga med att om ett flygplan leasas för affärsändamål bör det finnas mycket begränsad personlig användning av det flygplanet. Detta sköts eftersom leasing av ett flygplan anses tillräckligt för att flygplanet ska kunna användas av ett flygbolag.
 2. Isle of Man följer Storbritanniens HMRC: s åsikter om privat användning av flygplanet. HMRC står för Her Majesty's Revenue and Customs. Det är en icke-ministeriell avdelning i den brittiska regeringen och dess roll inkluderar uppbörd av skatter. Enligt Storbritanniens HMRC: s, när ett flygplan används för privata ändamål, kvalificerar det inte längre för skattebefrielse. Den måste användas helt för kommersiella ändamål för att uppfylla undantaget. Denna uppfattning skiljer sig från A Oy -domen och verkar inte ha någon grund i brittisk eller EU -rätt.
 3. För att göra anspråk på undantag enligt artikel 148 måste det luftfartyg till vilket varorna levereras kunna debiteras moms.

Italien

 1. Personlig användning av luftfartyget i Italien: Användning av ett luftfartyg för personligt bruk av luftfartygets verkliga ägare hindrar inte en från att göra anspråk på momsbefrielse så länge man tänker på att:
 2. Den personliga användningen sker i överensstämmelse med charterpriserna för det flygplan som råder på den marknaden.
 3. Flygplanet är tillgängligt för användning av tredje person. Den verkliga ägaren har inte exklusiv användning av flygplanet.
 1. För att göra anspråk på undantag enligt artikel 148 måste det luftfartyg till vilket varorna levereras kunna debiteras moms.

Malta

 1. Maltas skattemyndigheter följer domen i målet A Oy.
 2. För närvarande har Malta inga inrikesflyg. Om det skulle bli en möjlighet i framtiden kommer dock momsbefrielsen inte att vara tillgänglig för flygningar inom Malta, dvs. inrikesflyg.
 3. För att göra anspråk på undantag enligt artikel 148 måste den som bedriver ekonomisk verksamhet kunna debiteras moms.

Storbritannien

 1. Förenade kungarikets skattemyndigheter följer domen i målet A Oy, förutom på en punkt som beskrivs nedan.
 2. Storbritanniens HMRC: s åsikter om privat användning av flygplanet: HMRC står för Her Majesty's Revenue and Customs. Det är en icke-ministeriell avdelning i den brittiska regeringen och dess roll inkluderar uppbörd av skatter. Enligt Storbritanniens HMRC: s, när ett flygplan används för privata ändamål, kvalificerar det inte längre för skattebefrielse. Den måste användas helt för kommersiella ändamål för att uppfylla undantaget. Denna uppfattning skiljer sig från A Oy -domen och verkar inte ha någon grund i brittisk eller EU -rätt.
 3. För att göra anspråk på undantag enligt artikel 148 måste det luftfartyg till vilket varorna levereras kunna debiteras moms.

Permanent import av flygplan

Ett flygplan anses vara permanent importerat till Europeiska unionen när följande villkor är uppfyllda:

 1. Flygplanet kommer in i alla EU -länder.
 2. Flygplanets ägare betalar tillämplig moms i det medlemslandet.
 3. Flygplanets ägare betalar gällande tull i det medlemslandet.

Resultatet av permanent import av ett flygplan är följande:

 1. Flygplanet kan fritt cirkulera inom Europeiska unionen.
 2. Flygplanet kan stanna inom Europeiska unionen under vilken tid som helst.
 3. Flygplanets förmåga att bära invånare i Europeiska unionen för flygningar inom Europeiska unionen.
Gulfstream G650 interiör

Följande viktiga punkter är relevanta för skatter som ska betalas när flygplanet importeras permanent till de nedan diskuterade medlemsländerna i Europeiska unionen.

Frankrike

 • 20% moms betalas på flygplan som permanent importeras till Frankrike såväl som de som återimporteras.
 • Den tull som ska betalas vid permanent import anges i EU -förordning 2016/1821 av den 6 oktober 2016, om ändring av bilaga I till EU -förordning 2658/87. Det finns undantag från tullar för civila flygplan. Civila flygplan definieras som andra luftfartyg än de som har en militär registrering eller är kopplade till tillhandahållande av tjänster för statsmilitären. Således skulle privata jetplan också betraktas som civila flygplan.

Tyskland

 • 19% moms betalas på flygplan som permanent importeras till Tyskland såväl som de som återimporteras.
 • 0% tull betalas för civil användning av flygplanet. All annan användning än civil användning debiteras 2.7% tull. Således måste privata jetplan betala 0% tull för permanent import av flygplanet.

ö av man

 • 20% moms ska betalas som schablonbeloppet för flygplan som permanent importeras till Isle of Man samt de som återimporteras.
 • 2.7% tull betalas för en tom driftsvikt på mer än 2000 kg. En högre tull betalas av mindre flygplan och helikoptrar.

Italien

 • 22% moms betalas på flygplan som permanent importeras till Italien såväl som de som återimporteras.
 • Den tull som ska betalas vid permanent import anges i EU -förordning 2016/1821 av den 6 oktober 2016, om ändring av bilaga I till EU -förordning 2658/87. Det finns undantag från tullar för civila flygplan. Civila flygplan definieras som andra luftfartyg än de som har en militär registrering eller är kopplade till tillhandahållande av tjänster för statsmilitären. Således skulle privata jetplan också betraktas som civila flygplan.

Malta

 • 18% moms betalas som schablonbelopp för flygplan som permanent importeras till Malta. I vissa fall betalas en lägre moms på 7% och 5%.
 • Den tillämpliga tullen bestäms av Kapitel 337 i importtullagen på Malta. Det föreskriver olika tullar beroende på faktorer som flygplanets vikt och dess kvalifikationer. Tullarna kan representeras enligt följande:
HS -kodnummerBeskrivningOlastad viktSkattesats
8802.20.10.00Civila flygplanInte mer än 2000 kg.0
8802.20.90.00Flygplan och andra flygplan än civila flygplanInte mer än 2000 kg.7.7
8802.30.10.00Civila flygplanMer än 2000kg men inte mer än 15000kg.0
8802.30.90.00Flygplan och andra flygplan än civila flygplanMer än 2000kg men inte mer än 15000kg.5.5

Förklaringen till vissa branschtermer som används i tabellen ovan är följande:

HS -kodnummer är en metod som används av tullmyndigheter över hela världen för att klassificera varor.

 • Termen obelastad vikt inkluderar:
 • Flygplanets vikt i normal flygande ordning
 • Vikten av utrustningen permanent fäst vid flygplanet

Termen tomvikt utesluter:

 • Besättningens vikt
 • Bränslevikt
 • Vikten av den tillfälliga utrustningen på flygplanet

Storbritannien

 • 20% moms betalas som schablonbeloppet för flygplan som permanent importeras till Storbritannien och de som återimporteras.
 • 2.7% tull betalas för en tom driftsvikt på mer än 2000 kg. En högre tull betalas av mindre flygplan och helikoptrar.

Jetbränsle skatt i Euroipean Union

I Europeiska unionen är skatt på bränsle som används i flygplan undantagen, men detta undantag ges inte för privata jetplan. Viktigare är att medlemsländerna kan besluta om beskattning av bränsle som används för inrikesflyg eller flygningar mellan medlemmar i Europeiska unionen. Beskattning av flygbränsle för flygningar mellan medlemsländer kan beslutas genom bilaterala eller multilaterala avtal mellan de berörda staterna.

Privat jet tankas

För att fastställa den skatt som ska betalas på bränslet som används i flygplanet är direktiv 2003/96/EG, som kallas energiskattdirektivet, relevant. Detta är ett direktiv från Europeiska unionen, som fastställer bland annat den skatt som ska betalas på flygbränslen.

Artikel 14 bi energiskattdirektivet kan förstås som följande regler:

 1. Allmän regel: Medlemmar i Europeiska unionen uppmanas att befrielse från beskattning av de energiprodukter som levereras i syfte att användas som bränsle i flygplan.
 2. Undantag: Det bränsle som används i flygplan som används för privat nöjesflygning är inte befriat från beskattning.
 3. Följande är de viktigaste ingredienserna i "privat nöjesflygning". Om dessa villkor är uppfyllda måste skatt betalas på bränslet som används i flygplanet.
 4. Flygplan som används av vem:
  1. Flygplanets ägare eller
  2. En person som har anlitat flygplanet, eller på annat sätt åtnjuter användning av flygplanet
 5. Flygplanet kan användas för alla andra ändamål än:
  1. Kommersiell användning
  2. Transport av passagerare/varor/tjänster i utbyte mot ersättning
  3. Uppfyller de offentliga myndigheternas syften

Några viktiga punkter om inhemsk beskattning i medlemsländerna i Europeiska unionen, som privata flygplanägare bör tänka på nämns i detta avsnitt.

Frankrike

 • Fokus ligger på att identifiera om flygplanet utför kommersiell verksamhet, och inte om flygplanet faller under kategorin privat nöjesflygning. Således kan skattebefrielse göras gällande för att visa att flygplanet används för kommersiella ändamål.
 • Flygplan, inklusive privata jetplan, är inte skyldiga att betala bränsleskatt på inrikesflyg inom Frankrike eller flygningar inom Europeiska unionen.
 • Frankrike tar också ut allmän skatt för civil luftfart och solidaritetsavgifter enligt artikel 302 bis K i den allmänna skattelagen till allmänna lufttransportföretag. Men så länge som fakturan för flygningen inte debiteras passageraren, anses flyget vara privat och befriat från att betala denna skatt. Således är privata jetplan inte skyldiga att betala dessa skatter.

Tyskland

 • Det finns regionala skillnader inom Tyskland om innebörden av privat nöjesflygning, och därför kan inga enhetliga uttalanden göras i detta avseende.
 • Flygplan, inklusive privata jetplan, måste betala bränsleskatt på inrikesflyg inom Tyskland eller flygningar inom Europeiska unionen.
 • Den tyska energiskattelagen undantar användning av flygturbinbränsle från beskattning. Detta undantag är dock inte tillgängligt för flygplan som drivs privat och för icke-kommersiella ändamål.
 • Privat icke-kommersiell användning kan förstås enligt följande enligt energibeskattningsbestämmelsen:
 • Vem använder flygplanet: Flygplanets ägare eller dess auktoriserade användare.
 • Användning av flygplanet för vilket ändamål: Alla andra ändamål än att transportera passagerare/gods kommersiellt, tillhandahålla kommersiella tjänster, räddningsinsatser, vetenskaplig forskning, som används av en offentlig tjänsteman för officiella ändamål.
 • Den tyska förbundsskattedomstolen beslutade 2016 i ett fall som BFH, 1 januari 2016, VII R 11/15, har fastställt att användningen av ett privat flygplan för kommersiell service gör att flygplanet kan kräva återbetalning av den betalda mineraloljeskatten. En tjänst anses vara kommersiell om den utförs i utbyte mot ersättning.

ö av man

 • Den allmänna praxisen är att undantaget från bränsleskatt endast ges till biljetter och utrikesflyg. Detta är dock inte en helt fastställd ståndpunkt, och viss förvirring fortsätter att råda kring detta.
 • Flygplan, inklusive privata jetplan, måste betala bränsleskatt på inrikesflyg inom Isle of Man.
 • Flygplan, inklusive privata jetplan, är inte skyldiga att betala bränsleskatt på flygningar inom Europeiska unionen.

Italien

 • Italiens inhemska lagstiftning undantar också punktskatter på bränsle som används i flygplan, andra än flygplan som används för privat nöjesflygning genom lagdekret nr 26 av den 2 februari 2007, som ändrade tabell A, punkt 2, i den gemensamma texten om Punktskatter infördes genom lagdekret nr 504 från 1995.
 • Den inhemska lagstiftningen i Italien erkänner samma uppfattning om "privat nöjesflygning" som anges i artikel 14 bi energiskattdirektivet, genom lagdekret nr 1 från 504 och som anges i cirkulär 1995/D av den 1 januari 28 utfärdat av tullverket.
 • Flygplan, inklusive privata jetplan, är inte skyldiga att betala bränsleskatt på inrikesflyg inom Italien eller flygningar inom Europeiska unionen.

Malta

 • Artikel 14 b i energiskattdirektivet har införlivats i Maltas nationella lagstiftning genom ändringar av Kapitel 382 i punktskattelagen på Malta. Den fjärde schemat i denna lag föreskriver punktskatter som ska betalas för användning av fotogen som flygbränsle. Ingen punktskatt betalas när flygbränsle av fotogen används i privat nöjesflygning som har en direkt destination utanför Europeiska unionen.
 • Maltas nationella lagstiftning erkänner samma uppfattning om '' privat nöjesflygning '' som anges i artikel 14 b i energiskattedirektivet genom föreskrifterna för punktskatter (varor importerade av personer som reser från tredjeländer) ( Dotterbolagslagstiftning 1 till punktskattelagen i Maltas lagar).

Storbritannien

 • Den allmänna praxisen är att undantaget från bränsleskatt endast ges till biljetter och utrikesflyg. Detta är dock inte en helt fastställd ståndpunkt, och viss förvirring fortsätter att råda kring detta.
 • Flygplan, inklusive privata jetplan, måste betala bränsleskatt på inrikesflyg inom Storbritannien.
 • Flygplan, inklusive privata jetplan, är inte skyldiga att betala bränsleskatt på flygningar inom Europeiska unionen.

Lyxskatt

De relevanta sakerna att notera när det gäller denna lyxskatt är följande:

Tillämpliga lagar: De lagar som reglerar skatt som ska betalas på flygplan i Italien är den italienska navigeringskoden och EU: s förordningar om ämnet (inklusive förordningsförordning (UE) 800/2013 och förordning (UE) 1199/2016).

Vad betalas skatten på:

 1. Privata jets registrerade med det italienska registret.
 2. Från och med den 4 september 2013 ska skatten också betalas på privata jetplan registrerade utanför Italien, som har tillbringat 6 månader eller mer i Italien på 12 månader. 6 -månadersperioden behöver inte vara i följd.

Vem betalar skatten: Skatten betalas av ägaren av den privata jetplanen eller hyresgästen av den privata jetplanen.

När betalas skatten:

 • Skatten betalas årligen för privata jetplan registrerade i Italien.
 • För privata jetplan registrerade utanför Italien som tillbringar mer än 6 månader under en tolvmånadersperiod: Skatten ska betalas när sexmånadersperioden är klar.
 • För privata jetfly som tillbringar mindre än 6 månader i Italien: Skatten måste betalas varje månad till dess att jetplanet lämnar Italien. Flygplanet kan inte lämna Italien utan att betala denna skatt.

Skattesats: En annan skattesats debiteras på privata jetplan beroende på maxvikten vid start av det privata flygplanet. Maxvikten vid start, som förkortas till MTOW, är den övre gränsen för den vikt som ett flygplan får ha vid den tidpunkt då piloten startar från land. Ju högre MTOW, desto större är skatten som måste betalas.

Skattesatserna är följande:

Maximal startviktEuro som måste betalas per kg.
upp till 1000kg0.75
upp till 2000kg1.25
upp till 4000kg4.00
upp till 6000kg5.00
upp till 8000kg6.65
upp till 10000kg7.10
Mer än 10000kg7.60

Undantag från lyxskatten: Alla privata jetplan behöver inte betala denna årliga lyxskatt. Några flygplan som är undantagna är de som ägs av staten, flygplan som används för nödsituationer som medicinsk räddning och brandbekämpning, flygplan som har registrerats i det italienska registret i mer än 40 år, utländska statsflygplan och så vidare.

Falcon 6X interiör klubbstol med bord

Skattens inverkan: En av konsekvenserna av denna skatt är att väldigt få privata jetplan är registrerade i Italien. På grund av denna skattes betungande karaktär föredrar människor att driva sina affärsjetar kommersiellt under ett flygoperatörscertifikat.

Slutsats

I den här artikeln har vi diskuterat skatter som ska betalas av privata jetfly i Europa, med särskild tonvikt på tull, moms, jetbränsle och lyxskatt.

Privata jets i Europa går i stort sett skattefria och beskattas i allmänhet lägre jämfört med andra transportformer som vägtransporter. Till exempel i Frankrike beskattas privat jetbränsle 35% till 40% lägre jämfört med bensin.

Således kommer en förmögen person som ofta pendlar via privat jet att betala lägre skatt än en person som pendlar med bil eller tåg. Lägre beskattningssatser kombinerat med den enorma miljöpåverkan från privata jetflygningar, som ofta är på kort avstånd, har fått miljöaktivister att kämpa för beskattning på privata jetfly.

Det hävdas att de tyngsta förorenarna som också är de rikaste betalar skatter som är oproportionerliga i förhållande till den negativa miljöpåverkan som de orsakar.

In en studie publicerad i maj 2021, författad av Andrew Murphy och Valentin Simon har det rekommenderats att år 2030 endast elektriska eller vätgasdrivna privata flygplan ska tillåtas för resor under 1,000 km i Europa.

Tills två fossila bränsleflygplan förbjuds år 2030 bör två typer av skatter tas ut på privata jetplan: en biljettskatt på minst 3,000 euro på alla flyg som avgår från Europa, samt en skatt på privat flygbränsle. Det har föreslagits att den insamlade skatten ska användas för att finansiera utvecklingen av miljövänlig teknik.

Villkor

Innehållet i denna publikation är endast för allmän information och den får inte gälla i en specifik situation eller för en specifik transaktion. Juridisk rådgivning bör alltid inhämtas innan åtgärder vidtas baserat på informationen i denna artikel.

Denna information är inte avsedd att skapa, och inte heller utgör mottagandet av den, ett förhållande mellan advokat och klient. Även om Compare Private Planes har ansträngt sig för att säkerställa riktigheten i denna publikation, accepterar Compare Private Planes inget ansvar för eventuella fel eller utelämnanden som finns här eller från konsekvenser som kan härröra från fel, utelämnanden, åsikter eller råd som ges i detta häfte .

Även om informationen är korrekt på det datum då den skrevs, bör du observera att ämnena som behandlas i denna artikel är under ständig utveckling och att informationen i detta dokument kanske inte återspeglar den nuvarande rättsliga utvecklingen, rättspraxis eller förordningar.