Private Jet Tax i Europa

Hawker 800SP Utvendig

Private jetfly er dyre eiendeler, og som et resultat blir det belastet forskjellige mengder skatt. Derfor er det kritisk å være klar over og forstå de forskjellige skatteformene som kan brukes på private jetfly. Uansett om du leier, eier eller driver et privat jetfly, vil forskjellige former for skatt bli brukt.

Flere kategorier av skatter blir relevante når man vurderer skatt som gjelder for private jetfly, for eksempel luksusskatt, merverdiavgift, avgifter, jetbrenselavgift, billettavgift og så videre. Beskatning av drivstoff som brukes i private jetfly har nylig skapt overskrifter, etter at EU -kommisjonen offentliggjorde et utkast til EUs politikk for avgiftsdrivstoff i juli 2021. I henhold til dette utkastet vil private jetfly være unntatt fra den foreslåtte skatten.  Bruk av fly til fornøyelses- eller rekreasjonsformål vil også bli fritatt for avgiften.

Kunnskapen om privat jetskatt er avgjørende for eiere av private jetfly, skatteadvokater og så videre. Denne artikkelen tar sikte på å gi en oversikt over toll, moms, jetbrenselavgift og luksusavgift som skal betales i Europa. Målet er å først innføre gjeldende skatt i EU, etterfulgt av visse viktige aspekter som skal bemerkes i den nasjonale loven i medlemslandene i EU.

Fokuset er på nasjonale lover og regler i Frankrike, Tyskland, Isle of Man, Italia, Malta og Storbritannia. Artikkelen avsluttes med å referere til krav fra miljøvernere om et strengere beskatningsregime for private jetfly.

Hawker 800SP Utvendig

Toll og merverdiavgift

Et fly som kommer inn i EU -grensen regnes som 'importert til EU og er derfor ansvarlig for å betale det som generelt kalles importavgifter. Innreise til EU -grensen kan skje ved salg eller utleie av flyet eller ganske enkelt ved å krysse den ytre grensen til EU.

I EU kan importavgifter stort sett deles inn i to typer: Toll og merverdiavgift (moms). Importøren er ansvarlig for å betale toll og moms.

Fly som brukes til private formål og operatører av private jetfly kan kreve fritak for å betale toll og moms, forutsatt at visse vilkår er oppfylt, som er utdypet i det følgende.

Toll i EU

Gjeldende lover: For å fastsette toll som skal betales i Den europeiske union, må man ta hensyn til EUs felles tolltariff, samt Unionens tollkodeks, forkortet UCC, som har vært i kraft siden 1. mai 2016.

Midlertidig og permanent import: Som hovedregel må alle fly som importeres til EU fly til eller ut av en angitt tollflyplass. På den angitte flyplassen oppstår to situasjoner:

 1. For det første kan importøren kreve fritak for toll på grunn av at flyet midlertidig importeres til EU eller på grunn av fritak for sluttbruk.
 2. For det andre kan importøren betale toll, som utgjør mellom 2.7% og 7.7% for et importert fly, som vil bli importert permanent.

På grunn av midlertidig import tillater UCC at hvis visse betingelser er oppfylt, kan et fly komme inn i EU uten at det kreves tolldokumentasjon, og det kan forlate EU uten å betale moms eller andre importavgifter. Dette kan også betegnes som en situasjon der et fly har kvalifisert seg til midlertidig innleggelse, forkortet som TA.

Unntak for private jetimportører: En privat jetimportør kan få fritak for å betale denne avgiften hvis kriteriene beskrevet nedenfor er oppfylt. Det er ikke tilstrekkelig hvis bare noen av disse betingelsene er oppfylt. Hver eneste betingelse er nødvendig for å kvalifisere for TA.

Registrering av flyet:

 1. Registreringssted: Det er registrert utenfor tollområdet til EU.
 2. Registreringseier: Registreringen eies av en person som er utenfor tollområdet til EU.

Bruk av flyet:

 1. Formål med bruken: Flyet må brukes til private formål.
 2. Brukes av hvem: Flyet må brukes av en person som er:
  1. Ikke bosatt i EU.
  2. Bosatt i landet der flyet er registrert.
  3. Tredjeparter som har fått tillatelse til å bruke luftfartøyet av eieren av flyet eller dets leietaker.

Flyets tilgjengelighet:

 1. Generell regel: Flyet er ikke tilgjengelig for innbyggere i EU innenfor grensene til EU.
 2. Unntak fra hovedregelen: Flyet kan være tilgjengelig for innbyggere i EU innenfor grensene til EU når det er autorisert eller ansatt av eieren av flyet eller dets leietaker.

Tid brukt i EU:

 1. Flyet må tilbringe mer enn 6 måneder i EU innen et spenn på 12 måneder. For eksempel, fra januar 2020 til januar 2021, var flyet i EU fra mars 2020 til oktober 2020.

Det har generelt vært en viss forvirring om hva som er inkludert i "privat bruk", noe som er en vesentlig forutsetning for å kreve fritak for å betale toll. Det har vært mangel på ensartethet selv innen tollmyndigheter i EU når det gjelder å søke om fritak, på grunn av forskjellig forståelse av hva som menes med privat bruk. For å klargjøre dette, ga EU -kommisjonen ut et arbeidsdokument 23. november 2014 om dette spørsmålet. Følgende konklusjoner ble kommet til:

 1. 'Privat bruk' av flyet kan omfatte:
 2. Bedriftsflyvninger
 3. Gruppecharter under visse situasjoner
 4. For 'privat bruk' kan tilstedeværelse av følgende tillates ombord på flyet:
 5. Markedsføringsmateriell og firmadokumenter er tillatt ombord. Disse dokumentene utgjør ikke last eller frakt som kan føre til at flyet er en kommersiell flytur.
 6. Med forbehold om visse begrensninger er innbyggere i EU også tillatt på flyet.
Gulfstream GII Utvendig

Følgende viktige punkter er relevante for toll i de nedenfor diskuterte medlemslandene i EU.

Frankrike

 • Frankrike følger de generelle reglene for toll som er angitt ovenfor og har ingen tilleggskrav som er nødvendige for at flyet skal kvalifisere for midlertidig opptak. Det er ingen lokale tolkninger av disse generelle reglene som brukes av de franske skattemyndighetene.
 • Forståelsen av 'privat bruk' og 'kommersiell bruk' i Frankrike er basert på definisjonene av disse begrepene gitt i artikkel 207/4 i forordning 2446/2015.
 • Privat bruk er bruk av transportmidler til andre formål enn kommersiell bruk.
 • Kommersiell bruk består av to hovedkategorier. For det første, bruk av transportmidler for å transportere mennesker fra et sted til et annet, i bytte mot godtgjørelse. Dernest, bruk av transportmidler for transport av industrielle eller kommersielle varer. I denne andre kategorien er det ikke nødvendig at varene må transporteres i bytte mot godtgjørelse.
 • Tollmyndighetene i Frankrike legger vekt på spørsmålet om i hvis navn flyet er organisert for å avgjøre om det er en offentlig eller en privat flytur. Flyreiser organisert for en person, men i navnet til en annen person, regnes som offentlig transport. På den annen side regnes flyreiser som er organisert for og i navnet til den samme personen som privat transport.

Tyskland

 • Importører som ønsker å komme inn i Europa gjennom Tyskland har en plikt til å sikre at de bruker en flyplass som har en permanent tollmyndighet. Dette er viktig fordi de fleste flyplasser i Tyskland ikke har tollmyndigheter permanent plassert der.

Isle of Man

 • Isle of Man følger EUs retningslinjer som er angitt ovenfor og har ingen tilleggskrav som er nødvendige for at flyet skal kvalifisere for midlertidig opptak.
 • Italia følger EUs retningslinjer som er angitt ovenfor og har ingen tilleggskrav som er nødvendige for at flyet skal kvalifisere for midlertidig opptak.
 • Forståelsen av 'privat bruk' og 'kommersiell bruk' i Italia er den samme som for Frankrike, som vi diskuterte ovenfor.
 • Malta følger EUs retningslinjer som er angitt ovenfor og har ingen tilleggskrav som er nødvendige for at flyet skal kvalifisere for midlertidig opptak.
 • Storbritannia

  • Storbritannia følger EUs retningslinjer som er angitt ovenfor og har ingen tilleggskrav som er nødvendige for at flyet skal kvalifisere for midlertidig opptak.
  Unntak fra merverdiavgift (moms) i EU

  Intensjonen bak innsamling av merverdiavgift fra importerte fly er å sette ikke-fellesskapsvarer og samfunnsvarer på like vilkår. Merverdiavgiften må betales av importøren samtidig med tollavgiften i henhold til UCC. Tollstatusen til flyet kan ha en direkte innvirkning på momsen som skal betales, særlig det faktum om flyet ble importert permanent eller midlertidig.

  Beechcraft King Air 360 cockpit

  Artikkel 148 i rådsdirektiv 2006/112/EF av 28. november 2006 om det felles systemet for merverdiavgift, fastsetter visse transaksjoner som det ikke er behov for å betale moms for. Fly som har blitt løslatt fra midlertidig innleggelse, som ble omtalt i avsnittet om toll ovenfor, kan også ha nytte av artikkel 148.

  Artikkel 148 (e) er relevant for momsfritak for operatører av private jetfly. Den bestemmer at følgende transaksjon er unntatt moms:

  1. Hva er transaksjonen: Levering av varer
  2. Transaksjonens formål: Levering og drivstoff av fly
  3. Transaksjonen omhandler hvilken type fly: Fly som drives av "flyselskaper" mot belønning
  4. Hvor opererer flyet: Hovedsakelig på internasjonale ruter.

  "Flyselskaper" her kan inkludere en operatør av private jetfly som har blitt utstedt luftoperatørens sertifikat eller et tilsvarende sertifikat. Dette ble avklart av EU -domstolen (EU -domstolen) i En Oy -sak besluttet 19. juli 2012.

 • Frankrike følger dommen i A Oy -saken. Det er imidlertid viktig å merke seg at I Frankrike er det en annen vesentlig betingelse for å få momsfritak. Flyoperatøren må betale en transporttjeneste som skal betales av eieren av flyet. Konsekvensen av å ikke betale en transporttjeneste er at flyvningen vil bli betraktet som 'privat' og operatøren ikke vil kunne dra fordel av fritaket for å betale moms for tjenesten som han leverte flyet.
 • Personlig bruk av flyet i Frankrike: Bruk av et fly til personlig bruk av den egentlige eieren av flyet forhindrer ikke en i å kreve momsfritak så lenge det tas i betraktning at:
 • Personlig bruk er gjort i samsvar med charterprisen for det flyet som er rådende i det markedet.
 • Flyet er tilgjengelig for bruk av tredjeparter. Den reelle eieren har ikke eksklusiv bruk av flyet.
 • Tyske skattemyndigheter følger dommen i A Oy -saken. I tillegg til det europeiske momsdirektivet er andre vedtekter som er relevante i Tyskland:
  1. Dekret for finanspolicy
  2. § 4 nr. 2 i forbindelse med § 8 avsnitt 2 tysk momslov
  1. I likhet med Frankrike forhindrer heller ikke tyske skattemyndigheter bruk av fly til personlige formål av eieren fra å kreve fritak for å betale moms.
  1. For å kreve unntak etter artikkel 148 må luftfartøyet som varene leveres til kunne belastes moms.
  1. Fritak for betaling av merverdiavgift gis av tollmyndighetene bare til innehavere av luftfartsoperatørens sertifikat som er oppført i § 8 i Tysklands lov om omsetningsavgift. For å få fordelen med momsfritaket kan det søkes om refusjon av den betalte skatten hos det aktuelle skattekontoret.
 • Skatteetaten på Isle of Man følger dommen i A Oy -saken, bortsett fra på ett punkt som er beskrevet nedenfor. Myndighetene er imidlertid forsiktige med at hvis et fly leases for forretningsformål, bør det være svært begrenset personlig bruk av det flyet. Dette ivaretas fordi leasing av et fly anses som tilstrekkelig for at flyet kan brukes av et flyselskap.
 • Isle of Man følger Storbritannias HMRCs syn på privat bruk av flyet. HMRC står for Her Majesty's Revenue and Customs. Det er en ikke-ministeriell avdeling for den britiske regjeringen, og dens rolle inkluderer innkreving av skatter. Ifølge Storbritannias HMRCs, når et fly brukes til private formål, kvalifiserer det ikke lenger for skattefritak. Den må brukes helt for kommersielle formål for å kvalifisere for unntaket. Dette synet er forskjellig fra A Oy -dommen og ser ikke ut til å ha grunnlag i britisk eller EU -lov.
 • For å kreve unntak etter artikkel 148 må luftfartøyet som varene leveres til kunne belastes moms.
 • Personlig bruk av flyet i Italia: Bruk av et fly til personlig bruk av den reelle eieren av flyet forhindrer ikke en i å kreve momsfritak så lenge det tas i betraktning at:
 • Personlig bruk er gjort i samsvar med charterprisen for det flyet som er rådende i det markedet.
 • Flyet er tilgjengelig for bruk av tredjeparter. Den reelle eieren har ikke eksklusiv bruk av flyet.
  1. For å kreve unntak etter artikkel 148 må luftfartøyet som varene leveres til kunne belastes moms.
 • Maltas skattemyndigheter følger dommen i A Oy -saken.
 • For øyeblikket har Malta ingen innenlandsflyvninger. Skulle det imidlertid bli en mulighet i fremtiden, vil ikke momsfritaket være tilgjengelig for flyreiser innenfor Malta, dvs. innenriksflyvninger.
 • For å kreve unntak i henhold til artikkel 148 må personen som driver økonomisk virksomhet kunne belastes moms.
 • Storbritannias skattemyndigheter følger dommen i A Oy -saken, bortsett fra på ett punkt som er beskrevet nedenfor.
 • Storbritannias HMRCs syn på privat bruk av flyet: HMRC står for Her Majesty's Revenue and Customs. Det er en ikke-ministeriell avdeling for den britiske regjeringen, og dens rolle inkluderer innkreving av skatter. Ifølge Storbritannias HMRCs, når et fly brukes til private formål, kvalifiserer det ikke lenger for skattefritak. Den må brukes helt for kommersielle formål for å kvalifisere for fritaket. Dette synet er forskjellig fra A Oy -dommen og ser ikke ut til å ha grunnlag i britisk eller EU -lov.
 • For å kreve unntak etter artikkel 148 må luftfartøyet som varene leveres til kunne belastes moms.
 • Permanent import av fly

  Et fly anses å være permanent importert til EU når følgende betingelser er oppfylt:

  1. Flyet kommer inn i ethvert medlemsland i EU.
  2. Eieren av flyet betaler gjeldende merverdiavgift i det medlemslandet.
  3. Eieren av flyet betaler gjeldende toll i det medlemslandet.

  Resultatet av permanent import av et fly er som følger:

  1. Flyet kan fritt sirkulere i EU.
  2. Flyet kan forbli i EU for en hvilken som helst periode.
  3. Flyets evne til å frakte innbyggere i EU for flyreiser innenfor EU.
  Gulfstream G650 Interiør

  Følgende viktige punkter er relevante for skatter som skal betales når flyet importeres permanent til de nedenfor diskuterte medlemslandene i EU.

  Frankrike

  • 20% moms betales på fly som permanent importeres til Frankrike, så vel som de som blir importert på nytt.
  • Tollavgiften ved permanent import er beskrevet i EU -forordning 2016/1821 av 6. oktober 2016, om endring av vedlegg I til EU -forordning 2658/87. Det er unntak fra toll for sivile fly. Sivile fly er definert som andre fly enn de som har en militær registrering eller er forbundet med å tilby tjenester for statsmilitæret. Dermed vil private jetfly også betraktes som sivile fly.
 • 19% moms betales på fly som permanent importeres til Tyskland, så vel som de som blir importert på nytt.
 • 0% toll betales for sivil bruk av flyet. All annen bruk enn sivil bruk belastes med 2.7% toll. Dermed må private jetfly betale 0% toll for permanent import av flyet.
 • 20% moms betales som standardpris på fly som importeres permanent til Isle of Man, så vel som de som blir importert på nytt.
 • 2.7% toll betales for en tom driftsvekt på mer enn 2000 kg. En høyere toll betales av mindre fly og helikoptre.
 • 22% moms betales på fly som er permanent importert til Italia, så vel som de som blir importert på nytt.
 • Tollavgiften ved permanent import er beskrevet i EU -forordning 2016/1821 av 6. oktober 2016, om endring av vedlegg I til EU -forordning 2658/87. Det er unntak fra toll for sivile fly. Sivile fly er definert som andre fly enn de som har en militær registrering eller er forbundet med å tilby tjenester for statsmilitæret. Dermed vil private jetfly også betraktes som sivile fly.
 • 18% moms betales som standardpris på fly som importeres permanent til Malta. I visse tilfeller betales en lavere moms på 7% og 5%.
 • Gjeldende toll bestemmes av Kapittel 337 i importavgiftsloven på Malta. Det gir forskjellige plikter som skal betales avhengig av faktorer som flyets vekt og dets kvalifikasjoner. Betalingsavgiftene kan representeres som følger:
 • HS -kodenummerBeskrivelseUvektet vektSkattesats
  8802.20.10.00Sivile flyIkke mer enn 2000 kg.0
  8802.20.90.00Fly og andre fly enn sivile flyIkke mer enn 2000 kg.7.7
  8802.30.10.00Sivile flyMer enn 2000 kg, men ikke mer enn 15000 kg.0
  8802.30.90.00Fly og andre fly enn sivile flyMer enn 2000 kg, men ikke mer enn 15000 kg.5.5

  Forklaring av visse bransjetermer som brukes i tabellen ovenfor er som følger:

  HS -kodenummer er en metode som brukes av tollmyndigheter over hele verden for å klassifisere varer.

  • Begrepet egenvekt inkluderer:
  • Vekten av flyet i normal flygende orden
  • Vekten av utstyret festet permanent til flyet

  Begrepet egenvekt utelukker:

  • Mannskapets vekt
  • Drivstoffvekt
  • Vekten av det midlertidige utstyret på flyet

  Storbritannia

  • 20% moms betales som standardpris på fly som importeres permanent til Storbritannia, så vel som de som blir importert på nytt.
  • 2.7% toll betales for en tom driftsvekt på mer enn 2000 kg. En høyere toll betales av mindre fly og helikoptre.
  Jet Fuel Tax i EU

  I EU er avgifter på drivstoff brukt i fly unntatt, men dette unntaket gis ikke til private jetfly. Viktigere er det at medlemslandene kan bestemme om beskatning av drivstoff som brukes til innenlandsflyvninger, eller flyreiser mellom medlemmer av EU. Beskatning av flydrivstoff for flyreiser mellom medlemsland kan bestemmes ved bilaterale eller multilaterale avtaler mellom de berørte statene.

  Private Jet blir drivstoff

  For å bestemme avgiften som skal betales for drivstoffet som brukes i flyet, er direktiv 2003/96/EF, som omtales som energiavgiftsdirektivet, relevant. Dette er et direktiv fra EU, som etablerer bl.a avgiften som skal betales på flydrivstoff.

  Artikkel 14 (1) (b) i energiavgiftsdirektivet kan forstås som å gi følgende regler:

  1. Generell regel: Medlemmer av Den europeiske union er rettet til å unnta fra energibeskrivelser energiprodukter som leveres for å brukes som drivstoff i fly.
  2. Unntak: Drivstoffet som brukes i fly som brukes til privat fornøyelsesflyging, er ikke unntatt fra beskatning.
  3. Følgende er de viktigste ingrediensene i "privat nytelsesflyging". Hvis disse betingelsene er oppfylt, må det betales skatt på drivstoffet som brukes i flyet.
  4. Fly brukt av hvem:
   1. Eieren av flyet eller
   2. En person som har leid flyet, eller på annen måte liker bruk av flyet
  5. Flyet kan brukes til alle andre formål enn:
   1. Kommersielt bruk
   2. Transport av passasjerer/varer/tjenester i bytte mot godtgjørelse
   3. Oppfyller formålet med offentlige myndigheter

 • Fokuset er på å identifisere om flyet utfører kommersiell aktivitet, og ikke om flyet faller inn under kategorien privat fornøyelsesflyging. Dermed kan det kreves skattefritak for å demonstrere at flyet brukes til kommersielle formål.
 • Fly, inkludert private jetfly, er ikke pålagt å betale drivstoffavgift på innenlandsflyvninger i Frankrike eller flyreiser innenfor EU.
 • Frankrike krever også sivil luftfartsavgift og solidaritetsavgift for flybilletter i henhold til artikkel 302 bis K i den generelle skattekoden til offentlige lufttransportselskaper. Imidlertid, så lenge fakturaen for flyreisen ikke belastes passasjeren, anses flyet som privat og fritatt for å betale denne skatten. Dermed er private jetfly ikke pålagt å betale disse skattene.
 • Det er regionale forskjeller i Tyskland om betydningen av privat nytelsesflyging, og det kan derfor ikke fremmes ensartet i denne forbindelse.
 • Fly, inkludert private jetfly, må betale drivstoffavgift på innenlandsflyvninger i Tyskland eller flyreiser innenfor EU.
 • Den tyske energiskatteloven unntar bruk av flyturbinebrensel fra beskatning. Dette unntaket er imidlertid ikke tilgjengelig for fly som drives privat og for ikke-kommersielle formål.
 • Privat ikke-kommersiell bruk kan forstås som følger av bestemmelsen om gjennomføring av energiskatt:
 • Bruk av flyet av hvem: Eieren av flyet eller dets autoriserte bruker.
 • Bruk av flyet til hvilket formål: Ethvert annet formål enn å transportere passasjerer/last kommersielt, tilby kommersielle tjenester, redningsaksjoner, vitenskapelig forskning, bruk av en offentlig tjenestemann for offisielle formål.
 • Den tyske føderale skatteretten har i 2016 avgjort i en sak som ble omtalt som BFH, 1. januar 2016, VII R 11/15 at bruk av et privat fly for å utføre kommersiell tjeneste gjør flyet i stand til å kreve refusjon av den betalte mineraloljeavgiften. En tjeneste anses som kommersiell hvis den utføres i bytte mot godtgjørelse.
 • Den generelle praksisen er at unntak fra drivstoffavgift kun gis til billetter og utenlandsreiser. Dette er imidlertid ikke en helt avgjort stilling, og det forstår fortsatt en del forvirring om dette.
 • Fly, inkludert private jetfly, må betale drivstoffavgift på innenlandsflyvninger på Isle of Man.
 • Fly, inkludert private jetfly, er ikke pålagt å betale drivstoffavgift på flyreiser i EU.
 • Den italienske loven unntar også avgifter på drivstoff som brukes i fly, unntatt fly som brukes til privat fornøyelse ved å fly i henhold til lovdekret nr. 26 av 2. februar 2007, som endret tabell A, avsnitt 2 i 'Single Text on Avgifter ble innført ved lovdekret nr. 504 fra 1995.
 • Den nasjonale loven i Italia anerkjenner den samme forståelsen av "privat nytelsesflyging" som spesifisert i artikkel 14 (1) (b) i energiskattdirektivet, i henhold til lovdekret nr. 504 fra 1995 og angitt i rundskriv 1/D av 28. januar 2004 utstedt av Tolletaten.
 • Fly, inkludert private jetfly, er ikke pålagt å betale drivstoffavgift på innenlandsflyvninger i Italia eller flyreiser innenfor EU.
 • Artikkel 14 (1) (b) i energiavgiftsdirektivet er innlemmet i Maltas nasjonale lov ved å gjøre endringer i Kapittel 382 i avgiftsloven på Malta. Den fjerde oversikten over denne loven fastsetter avgifter som skal betales for bruk av parafin som flydrivstoff. Det betales ingen avgifter når det brukes petroleumstrålebrensel i privat fornøyelsesflyging som har en direkte destinasjon utenfor EU.
 • Den nasjonale loven på Malta anerkjenner den samme forståelsen av 'privat nytelsesflyging' som spesifisert i artikkel 14 (1) (b) i energiskattdirektivet, i henhold til forskriftene om avgifter (varer importert av personer som reiser fra tredjeland) ( Subsidiær lovgivning 382.02 til avgiftsloven, av Laws of Malta).
 • Den generelle praksisen er at unntak fra drivstoffavgift kun gis til billetter og utenlandsreiser. Dette er imidlertid ikke en helt avgjort stilling, og det forstår fortsatt en del forvirring om dette.
 • Fly, inkludert private jetfly, må betale drivstoffavgift på innenlandsflyvninger i Storbritannia.
 • Fly, inkludert private jetfly, er ikke pålagt å betale drivstoffavgift på flyreiser i EU.
 • Luksus skatt

  De relevante tingene som skal bemerkes med hensyn til denne luksusavgiften er som følger:

  Gjeldende lover: Lovene som regulerer skatt som skal betales på fly i Italia er den italienske navigasjonskoden og EU -forskriften om emnet (inkludert forskriftsforordning (UE) 800/2013 og forskrift (UE) 1199/2016.

  Hva betales skatten av:

  1. Private jetfly registrert i det italienske registret.
  2. Fra 4. september 2013 betales avgiften også på private jetfly registrert utenfor Italia, som har tilbrakt 6 måneder eller mer i Italia i løpet av 12 måneder. Perioden på 6 måneder trenger ikke å være sammenhengende.

  Hvem betaler skatten: Skatten betales av eieren av det private flyet eller leietakeren av det private flyet.

  Når betales skatten:

  • Skatten betales årlig for private jetfly registrert i Italia.
  • For private jetfly registrert utenfor Italia som tilbringer mer enn 6 måneder i en 12 måneders periode: Skatten skal betales når seks måneder er fullført.
  • For private jetfly som tilbringer mindre enn 6 måneder i Italia: Skatten må betales hver måned til flyet forlater Italia. Flyet kan ikke forlate Italia uten å betale denne skatten.

  Skattesats: En annen skattesats belastes på private jetfly avhengig av maksimalvekten ved start av det private flyet. Maksimal vekt ved start, som er forkortet MTOW, er den øvre grensen for vekten et fly har lov til å ha på det tidspunktet piloten tar av fra landet. Jo høyere MTOW, desto større er skatten som må betales.

  Maksimal startvektEuro som må betales per kg.
  opp til 1000kg0.75
  opp til 2000kg1.25
  opp til 4000kg4.00
  opp til 6000kg5.00
  opp til 8000kg6.65
  opp til 10000kg7.10
  Mer enn 10000kg7.60

  Unntak fra luksusavgiften: Ikke alle private jetfly må betale denne årlige luksusavgiften. Noen fly som er unntatt er de som eies av staten, fly som brukes i nødstilfeller som medisinsk redning og brannslukking, fly som har vært registrert i det italienske registeret i mer enn 40 år, utenlandske statsfly og så videre.

  Falcon 6X interiør klubbstol med bord

  Skattens innvirkning: En av konsekvensene av denne skatten er at svært få private jetfly er registrert i Italia. På grunn av den belastende karakteren til denne skatten foretrekker folk å drive sine forretningsfly kommersielt under et luftoperatørsertifikat.

  konklusjonen

  I denne artikkelen har vi diskutert skatter som skal betales av private jetfly i Europa, med spesiell vekt på toll, moms, jetbrenselavgift og luksusavgift.

  Private jetfly i Europa går stort sett skattefrie og beskattes generelt lavere sammenlignet med andre transportformer som veitransport. For eksempel i Frankrike beskattes privat jetbrensel med 35% til 40% lavere enn bensin.

  Dermed vil en velstående person som ofte pendler via privat jet ende opp med å betale lavere skatt enn en person som pendler med bil eller tog. Lavere skattesatser kombinert med den enorme miljøpåvirkningen av private jetfly, som ofte er av kort avstand, har ført til at miljøvernere kjemper for beskatning på private jetfly.

  Det hevdes at de tyngste forurenserne som også er de rikeste, betaler skatter som er uforholdsmessige til den negative miljøpåvirkningen de forårsaker.

  In en studie utgitt i mai 2021, forfattet av Andrew Murphy og Valentin Simon, har det blitt anbefalt at innen 2030 skal bare elektriske eller hydrogendrevne private fly tillates for reiser under 1,000 km i Europa.

  Videre, inntil fossile brenselstråler er forbudt i 2030, bør det belastes to typer avgifter på private jetfly: en billettavgift på minst 3,000 euro på alle flyreiser som går fra Europa, samt en avgift på privat jetbrensel. Det har blitt foreslått at den innsamlede skatten brukes til å finansiere utviklingen av miljøvennlige teknologier.

  Ansvarsfraskrivelse

  Innholdet i denne publikasjonen er kun for generell informasjon, og den kan ikke gjelde i en bestemt situasjon eller for en bestemt transaksjon. Juridisk rådgivning bør alltid søkes før du foretar deg noe som er basert på informasjonen i denne artikkelen.

  Denne informasjonen er ikke ment å skape, og det er heller ikke et mottak av den, et forhold mellom advokat og klient. Selv om Compare Private Planes har gjort sitt ytterste for å sikre nøyaktigheten av denne publikasjonen, påtar ikke Compare Private Planes seg noe ansvar for eventuelle feil eller mangler i dette dokumentet eller fra konsekvenser som kan oppstå fra feil, mangler, meninger eller råd gitt i dette heftet .

  Selv om informasjonen er nøyaktig på datoen de ble skrevet, vær oppmerksom på at emnene som dekkes i denne artikkelen er i stadig utvikling, og informasjonen her gjenspeiler kanskje ikke gjeldende juridisk utvikling, rettspraksis eller forskrifter.