Ga naar hoofdinhoud

Service Voorwaarden

Introductie

Laatst bijgewerkt op 1 augustus 2023.

Ons doel is om deze overeenkomst zo leesbaar mogelijk te houden, maar in sommige gevallen is om juridische redenen een deel van de taal vereist als "juridisch".

Uw aanvaarding van deze overeenkomst

Deze servicevoorwaarden worden aangegaan door en tussen u en Magic Lagoon Limited, d/b/a Compare Private Planes (“Bedrijf”, “wij”, “onze” of “ons”). De volgende algemene voorwaarden, samen met alle documenten die zij uitdrukkelijk door middel van verwijzing opnemen (gezamenlijk “Servicevoorwaarden”), zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van https://compareprivateplanes.com, inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten die worden aangeboden op of via https://compareprivateplanes.com (de “Website”), zowel als gast als als geregistreerde gebruiker. Wij bieden de volgende service aan die onderworpen is aan deze Servicevoorwaarden: Vergelijk Private Planes Premium (gezamenlijk “Services”).

Lees de Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Website gaat gebruiken.

Door de website te gebruiken [of door te klikken om de servicevoorwaarden te accepteren of akkoord te gaan wanneer deze optie aan u beschikbaar wordt gesteld], accepteert u en stemt u ermee in gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze servicevoorwaarden en ons privacybeleid, te vinden op https://compareprivateplanes.com/privacy, hierin door verwijzing opgenomen. Als u niet akkoord wilt gaan met deze Servicevoorwaarden, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken.

U moet minimaal 13 jaar oud zijn om deze website te gebruiken. Kinderen van alle leeftijden mogen de website echter gebruiken indien toegestaan ​​door een ouder of wettelijke voogd. Als u jonger bent dan 18, verklaart u dat u toestemming heeft van uw ouder of voogd om de Website te gebruiken. Laat hen deze Servicevoorwaarden samen met u lezen.

Als u een ouder of wettelijke voogd bent van een gebruiker jonger dan 18 jaar, bent u, door uw kind toe te staan ​​de Website te gebruiken, onderworpen aan de voorwaarden van deze Servicevoorwaarden en verantwoordelijk voor de activiteit van uw kind op de Website.

DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN EN TE GEBRUIKEN, DOET U:

AANVAARDEN EN AKKOORD GAAN MET DEZE SERVICEVOORWAARDEN EN ZIJN ERVAN GEBONDEN;
U VERKLAART EN GARANDEERT DAT U VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE WETTELIJKE LEEFTIJD BENT OM EEN BINDEND CONTRACT MET ONS TE VORMEN; EN,
U GAAT ERMEE AKKOORD ALS U DE WEBSITE TOEGANG HEBT VANUIT EEN RECHTSGEBIED WAAR DIT NIET IS TOEGESTAAN, DAT U DIT OP EIGEN RISICO DOET.

Updates van de servicevoorwaarden

We kunnen deze Servicevoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken herzien en bijwerken. Alle wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht wanneer we ze plaatsen en zijn van toepassing op alle toegang tot en gebruik van de website daarna.

Als u de website blijft gebruiken na het plaatsen van herziene servicevoorwaarden, betekent dit dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina elke keer dat u deze website bezoekt, controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze bindend voor u zijn.

uw verantwoordelijkheden

U bent verplicht ervoor te zorgen dat alle personen die toegang hebben tot de Website op de hoogte zijn van deze Overeenkomst en deze naleven. De website, inclusief inhoud of delen van de website, vereist mogelijk gebruikersregistratie. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de website dat alle informatie die u op de website verstrekt correct, actueel en volledig is.

Elke gebruikersnaam, wachtwoord of ander stukje informatie dat door u is gekozen of aan u is verstrekt als onderdeel van onze veiligheid procedures, moeten als vertrouwelijk worden behandeld en u mag deze aan geen enkele andere persoon of entiteit bekendmaken. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U gaat er ook mee akkoord dat u zich aan het einde van elke sessie uitlogt bij uw account. U bent verantwoordelijk voor misbruik van wachtwoorden of ongeautoriseerde toegang.

U BENT ALLEEN EN VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN UW COMPUTER, INTERNET EN DATABEVEILIGING.

Verboden activiteiten

U mag de Website alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden. U stemt ermee in de Website niet te gebruiken:

 • Op enigerlei wijze die in strijd is met toepasselijke federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot de export van datasoftware naar en vanuit de VS of andere landen).
 • Met het doel minderjarigen op welke manier dan ook uit te buiten, te schaden of te proberen uit te buiten of te schaden door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud, door te vragen om persoonlijk identificeerbare informatie of anderszins.
 • Om materiaal te verzenden, willens en wetens ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken dat niet voldoet aan de indieningsnormen uiteengezet in deze Servicevoorwaarden.
 • Om reclame- of promotiemateriaal te verzenden of te laten verzenden, inclusief 'junkmail', 'kettingbrief', 'spam' of andere soortgelijkecitation.
 • Om u voor te doen of te proberen zich voor te doen als het Bedrijf, een medewerker van het Bedrijf, een andere gebruiker of enige andere persoon of entiteit (inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van e-mailadressen die verband houden met een van de voorgaande).
 • Om deel te nemen aan enig ander gedrag dat iemands gebruik of genot van de website beperkt of belemmert, of dat, zoals door ons bepaald, het Bedrijf of gebruikers van de website kan schaden, of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid.

Bovendien gaat u ermee akkoord niet te doen:

 • Gebruik de website op een manier die de site zou kunnen uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van de website door een andere partij zou kunnen belemmeren, inclusief hun vermogen om deel te nemen aan real-time activiteiten via de website.
 • Gebruik een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Website voor welk doel dan ook, inclusief het controleren of kopiëren van het materiaal op de Website.
 • Gebruik elk handmatig proces om materiaal op de website te controleren of te kopiëren, of voor enig ander doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​in deze Servicevoorwaarden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 • Elk apparaat, software of routine gebruiken die de goede werking van de website verstoort.
 • Introduceer virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is.
 • Poging om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, interfereren met, beschadigen of verstoren van delen van de Website, de server waarop de Website is opgeslagen, of een server, computer of database die is verbonden met de Website.
 • Val de Website aan via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
 • Anders proberen de goede werking van de website te verstoren.

Intellectuele eigendomsrechten

De website en de volledige inhoud, functies en functionaliteit (inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en de opstelling daarvan) zijn eigendom van het bedrijf, zijn licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten.

Deze Servicevoorwaarden staan ​​u toe de Website uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken. U mag het materiaal op onze website niet reproduceren, distribueren, wijzigen, er afgeleide werken van maken, openbaar weergeven, publiekelijk uitvoeren, opnieuw publiceren, downloaden, opslaan of verzenden, behalve in de volgende gevallen:

 • Uw computer kan tijdelijk kopieën van dergelijk materiaal opslaan in RAM als gevolg van uw toegang tot en weergave van dat materiaal.
 • U kunt bestanden opslaan die automatisch in de cache worden opgeslagen door uw webbrowser voor weergaveverbetering.
 • U mag één exemplaar van een redelijk aantal pagina's van de Website afdrukken of downloaden voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik en niet voor verdere reproductie, publicatie of distributie.

Je mag niet:

 • Wijzig kopieën van alle materialen van deze site.
 • Verwijder of wijzig de copyright-, handelsmerk- of andere eigendomsrechten van kopieën van materialen van deze site.

Als u een deel van de website afdrukt, kopieert, wijzigt, downloadt of anderszins gebruikt of een andere persoon toegang geeft tot een deel van de website in strijd met de servicevoorwaarden, stopt uw ​​recht om de website te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze , retourneer of vernietig alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt. Geen enkel recht, titel of belang in of op de website of enige inhoud op de website wordt aan u overgedragen en alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan het bedrijf. Elk gebruik van de Website dat niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​door deze Servicevoorwaarden is een schending van deze Servicevoorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere wetten.

Onze rechten

Wij hebben het recht om zonder voorafgaande kennisgeving:

 • Passende juridische stappen ondernemen, inclusief, maar niet beperkt tot, verwijzing naar of samenwerking met wetshandhavings- of regelgevende instanties, of het op de hoogte stellen van de benadeelde partij van eventuele onwettig of ongeoorloofd gebruik van de Website; En
 • Beëindig of schors uw toegang tot de gehele of een deel van de website om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot schending van deze Servicevoorwaarden.

U HOUDT AFSTAND VAN EN VRIJWAART HET BEDRIJF EN HAAR MOEDER, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, DIENSTVERLENERS, AANNEMERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS EN OPVOLGERS VAN ENIGE EN ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE ACTIE VAN DE BEDRIJF EN EEN VAN DE VOORGAANDE PARTIJEN MET BETREKKING TOT EEN ONDERZOEK DOOR HET BEDRIJF OF DOOR WETHANDHAVENDE AUTORITEITEN.

Links en inhoud van derden

Voor uw gemak kan deze website links of verwijzingen bevatten naar sites van derden of inhoud van derden. We doen geen uitspraken over andere websites of inhoud van derden die toegankelijk is via deze website. Als u ervoor kiest dergelijke sites te bezoeken, doet u dit op eigen risico. We hebben geen controle over de inhoud van derden of dergelijke sites van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke sites of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. U bent onderworpen aan alle voorwaarden van dergelijke sites van derden.

Online bestellingen

 1. Alle bestellingen, aankopen of transacties voor de verkoop van goederen, digitale producten of informatie via deze website zijn onderworpen aan de volgende aanvullende verkoopvoorwaarden:
   • U mag geen goederen, digitale producten of informatie van deze website bestellen of verkrijgen als u: (i) geen toegang heeft tot of gebruik maakt van deze website of de inhoud, goederen, digitale producten of informatie van deze website door de toepasselijke wetgeving of (ii) u buiten de geografische regio zijn waar de goederen, digitale producten of informatie te koop zijn;
   • U stemt ermee in dat uw bestelling een aanbod is om, onder deze Servicevoorwaarden, alle goederen, digitale producten of informatie die in uw bestelling worden vermeld, te kopen. Alle bestellingen moeten door ons worden geaccepteerd, anders zijn we niet verplicht om dergelijke goederen, digitale producten of informatie aan u te verkopen. We kunnen er naar eigen goeddunken voor kiezen om bestellingen niet te accepteren, zelfs niet nadat we je een bevestigingsmail hebben gestuurd met je bestelnummer en details van de artikelen die je hebt besteld; En
   • Alle prijzen, kortingen en promoties op deze website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De prijs en valuta die in rekening worden gebracht voor goederen, digitale producten of informatie zijn de prijs en valuta die op deze website worden geadverteerd op het moment dat de bestelling wordt geplaatst, onderhevig aan de voorwaarden van eventuele promoties of kortingen die van toepassing kunnen zijn. De prijs en valuta die in rekening wordt gebracht, worden duidelijk vermeld in de winkelwagen voordat u uw aankoop bevestigt. Prijsverhogingen zijn alleen van toepassing op bestellingen die na het tijdstip van de verhoging zijn geplaatst. Geposte prijzen zijn exclusief belastingen of kosten voor verzending en administratie. Al dergelijke belastingen en toeslagen worden toegevoegd aan uw totale prijs en worden gespecificeerd in uw winkelwagentje en in uw e-mail met de orderbevestiging. We streven ernaar om nauwkeurige prijsinformatie weer te geven; het is echter mogelijk dat we af en toe onbedoelde typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen maken met betrekking tot prijzen en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment te corrigeren en om bestellingen die uit dergelijke gebeurtenissen voortvloeien te annuleren.

2) Wanneer een bestelling aangeeft dat er een licentie wordt gekocht:

   • Elk gebruik op deze website van de termen "verkopen", "verkoop", "doorverkopen", "doorverkopen", "aankoop", "prijs", en dergelijke, betekent de aankoop of verkoop van een licentie;
   • U zult voldoen aan alle voorwaarden van de toepasselijke licentievoorwaarden voor alle goederen, digitale producten of informatie die u via deze website verkrijgt, en u zult niet veroorzaken, aanzetten tot of toestaan ​​dat anderen de voorwaarden van alle licentievoorwaarden voor de goederen, digitale producten of informatie; En
   • Behalve de beperkte licentie die is verleend onder de relevante licentievoorwaarden, verleent niets in deze Servicevoorwaarden enig recht, titel of belang in of op (inclusief enige licentie onder) intellectuele eigendomsrechten in of met betrekking tot het goede, digitale product of informatie, hetzij uitdrukkelijk, door implicatie, uitsluiting of anderszins. Alle rechten, aanspraken en belangen in en op het goed, het digitale product of de informatie zijn en blijven bij het bedrijf of zijn licentiegevers, indien van toepassing.

Betaling en kosten

Mogelijk moet u een vergoeding aanschaffen of betalen om toegang te krijgen tot onze diensten. Wij accepteren Visa, Mastercard, American Express en Stripe voor alle aankopen. Het Bedrijf garandeert echter op geen enkel moment de beschikbaarheid van een betaalmethode en het Bedrijf kan naar eigen goeddunken een betaalmethode tijdelijk of permanent toevoegen, verwijderen of opschorten. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via de Website worden gedaan en om account- en betalingsinformatie, inclusief e-mailadres, betalingsmethode en vervaldatum van de betaalkaart, onmiddellijk bij te werken om uw aankopen te voltooien en contact met u opnemen als dat nodig is. Er wordt omzetbelasting toegevoegd aan de aankoopprijs, zoals wij dit nodig achten. Wij kunnen de prijzen op elk moment wijzigen. Alle betalingen zullen in USD plaatsvinden.

U stemt ermee in om alle kosten of vergoedingen te betalen tegen de prijzen die dan gelden voor uw aankopen, en u machtigt ons om de door u gekozen betalingsprovider voor dergelijke bedragen in rekening te brengen wanneer u uw aankoop doet.

Als uw aankoop onderhevig is aan terugkerende kosten, moet u een geldige betalingsmethode in het bestand van het Bedrijf bewaren om alle gemaakte en terugkerende kosten te betalen. Het Bedrijf brengt toepasselijke kosten in rekening voor elke geldige betalingsmethode die u hebt opgegeven en u wordt automatisch gefactureerd zoals beschreven in de bestelling. U autoriseert een dergelijke betaling van terugkerende kosten zonder uw voorafgaande goedkeuring voor elke terugkerende kosten, totdat u ons op de hoogte stelt van uw annulering, of het Bedrijf schriftelijk beëindigt in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden, of totdat het terugkerende contract eindigt, en alle openstaande vergoedingen en kosten zijn volledig betaald.

We behouden ons het recht voor om eventuele fouten of vergissingen in de prijsstelling te corrigeren, zelfs als we al een betaling hebben aangevraagd of ontvangen. We behouden ons ook het recht voor om elke bestelling die via de website is geplaatst, te weigeren.

Annulering

U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen door in te loggen op uw account of door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens. Uw opzegging wordt van kracht aan het einde van de huidige factureringsperiode.

Abonnementsaankopen zijn niet-restitueerbaar, hebben geen geldwaarde (ze zijn bijvoorbeeld geen geldrekening of equivalent) en zijn aankopen van alleen een niet-exclusief, herroepbaar, niet-overdraagbaar en niet-overdraagbaar recht om het abonnement te gebruiken.

U mag uw abonnementen niet overdragen, verkopen, kopen, ruilen of verhandelen, of proberen of aanbieden om dit te doen. Elke poging tot overdracht is ongeldig. Behalve zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet verantwoordelijk voor restituties of tegoeden in verband met gewijzigde, opgeschorte of beëindigde abonnementen.

Disclaimers, aansprakelijkheid en vrijwaring

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN, EN ALLE GOEDEREN, DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN GEVONDEN OF VERKREGEN, OP EIGEN RISICO IS. DE WEBSITE, DE INHOUD ERVAN, EN ALLE GOEDEREN, DIENSTEN, DIGITALE PRODUCTEN, INFORMATIE OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN GEVONDEN OF VERKREGEN, WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, NOCH UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET BEDRIJF OF HAAR RESPECTIEVE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, DIENSTVERLENERS, AANNEMERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS OF OPVOLGERS GEEN GARANTIE, VERKLARING OF GOEDKEURING GEVEN MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, S UITBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, VALUTA OF BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN OF DAT ALLE GOEDEREN, DIENSTEN, DIGITALE PRODUCTEN, INFORMATIE OF ITEMS DIE VIA DE WEBSITE WORDEN GEVONDEN OF VERKREGEN, NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, DAT ONZE WEBSITE OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT OF DE INHOUD VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DESTRUCTIEVE CODE.

Hoe wij onze aansprakelijkheid jegens u beperken

BEHALVE WAAR DERGELIJKE UITSLUITINGEN BIJ DE WET VERBODEN ZIJN, ZAL IN GEEN GEVAL HET BEDRIJF NOCH HAAR RESPECTIEVE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, DIENSTVERLENERS, AANNEMERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS OF OPVOLGERS ONDER DEZE SERVICEVOORWAARDEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, INCIDENTELE, VOORBEELDIGE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF SCHADE VOOR BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS, INKOMSTEN OF WINST, KAPITAALKOSTEN, VERLIES VAN ZAKELIJKE KANSEN, VERLIES VAN GOODWILL, HETZIJ VOORTVLOEIEND UIT CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), ENIGE ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERSZINS, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE VOORZIENBAAR WAS EN OF HET BEDRIJF OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

schadeloosstelling

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in het bedrijf, zijn moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, dienstverleners, aannemers, licentiegevers, leveranciers, opvolgers, en rechtverkrijgenden van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, vonnissen, onderscheidingen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Servicevoorwaarden of uw gebruik van de Website inclusief, maar niet beperkt tot, sites en inhoud van derden, elk gebruik van de inhoud en diensten van de website anders dan zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​in deze Servicevoorwaarden of elk gebruik van goederen, digitale producten en informatie die op deze website zijn gekocht.

Dispute Resolution

Naar eigen goeddunken van het Bedrijf kan het van u verlangen dat u eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Servicevoorwaarden of het gebruik van de Website, inclusief geschillen die voortkomen uit of betrekking hebben op de interpretatie, schending, ongeldigheid, niet-nakoming of beëindiging ervan, voorlegt aan definitieve en bindende arbitrage. onder de Rules of Arbitration van de American Arbitration Association, die de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk toepast. (Indien er sprake is van meerdere rechtsgebieden, onder toepasselijk recht).

Privacy Policy

Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de website wordt beheerst door ons privacybeleid op https://compareprivateplanes.com/privacy (de "Privacy Policy").

Toepasselijk recht

De Website en deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het Verenigd Koninkrijk en alle toepasselijke federale wetten die daarin van toepassing zijn, zonder uitvoering te geven aan enige keuze of conflict van wettelijke bepaling, principe of regel en niettegenstaande uw woonplaats, woonplaats of fysieke locatie. Elke actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Website en/of onder deze Servicevoorwaarden zal worden ingesteld bij de rechtbanken van het land van het Verenigd Koninkrijk, en elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken in dergelijke acties of procedures. procedure. U doet afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over u door dergelijke rechtbanken en tegen de locatie van dergelijke rechtbanken.

Als u een staatsburger bent van een land van de Europese Unie of Zwitserland, Noorwegen of IJsland, zijn de wetten en rechtbanken van uw gebruikelijke verblijfplaats het toepasselijke recht en forum.

De partijen komen overeen dat het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing is op deze Servicevoorwaarden of de rechten en plichten van de partijen onder deze Servicevoorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, zal de rest van de bepaling worden gewijzigd om het effect van de oorspronkelijke voorwaarde zo dicht mogelijk te benaderen en blijven alle andere bepalingen van deze Servicevoorwaarden volledig van kracht en uitwerking.

Volledige Servicevoorwaarden

Deze Servicevoorwaarden vormen de volledige en enige Servicevoorwaarden tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp en vervangen en vernietigen alle eerdere of gelijktijdige Servicevoorwaarden, verbintenissen, regelingen, afspraken of verklaringen van welke aard dan ook gemaakt door de partijen of een van mondeling of schriftelijk (en, indien geschreven, al dan niet in conceptvorm) met betrekking tot dergelijke onderwerpen. Elk van de partijen erkent dat ze niet vertrouwen op verklaringen, garanties of verklaringen die door een van hen zijn gegeven of gemaakt met betrekking tot het onderwerp van deze Servicevoorwaarden, behalve die welke uitdrukkelijk in deze Servicevoorwaarden zijn vermeld, en dat ze heeft geen rechten of rechtsmiddelen met betrekking tot dergelijke onderwerpen anders dan onder deze Servicevoorwaarden, behalve voor zover deze voortvloeien uit fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken door een andere partij. Geen enkele wijziging van deze Servicevoorwaarden is van kracht tenzij deze schriftelijk is en is ondertekend door of namens het Bedrijf.

Verklaring van afstand

Geen enkele niet-uitoefening, en geen vertraging in de uitoefening, door een van de partijen, van enig recht of enige bevoegdheid hieronder zal gelden als een verklaring van afstand daarvan, noch zal enige enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of bevoegdheid hieronder de verdere uitoefening van dat of elk ander recht hieronder.

Opmerken

We kunnen u op grond van deze Servicevoorwaarden op de hoogte stellen door: (i) een bericht te sturen naar het e-mailadres dat u ons verstrekt en waarmee u toestemming geeft voor het gebruik ervan; of (ii) door te posten op de Website. Kennisgevingen die per e-mail worden verzonden, worden van kracht op het moment dat we de e-mail verzenden en kennisgevingen die we per post plaatsen, worden van kracht op het moment dat ze worden geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres actueel te houden.

Om ons op de hoogte te stellen onder deze Servicevoorwaarden, moet u als volgt contact met ons opnemen: (i) per persoonlijke bezorging, nachtkoerier of aangetekende of aangetekende post naar Compare Private Planes, 71–75 Shelton Street, Londen, WC2H 9JQ, , GB. We kunnen het adres voor kennisgevingen aan ons bijwerken door een kennisgeving op deze website te plaatsen. Kennisgevingen die via persoonlijke overhandiging worden gedaan, zijn onmiddellijk van kracht zodra ze persoonlijk zijn ontvangen door een geautoriseerde vertegenwoordiger van het Bedrijf. Kennisgevingen die per nachtkoerier of aangetekende of aangetekende post worden verzonden, zijn van kracht zodra ze zijn ontvangen en nadat een bevestiging is verstrekt als bewijs van de ontvangst van de kennisgeving.

Contact

Deze website wordt beheerd door Compare Private Planes, 71–75 Shelton Street, Londen, WC2H 9JQ, GB, +44 20 8050 5015.

Als u zich bewust wordt van misbruik van de website, inclusief smadelijk of lasterlijk gedrag, moet u dit aan het bedrijf melden. Alle meldingen van misbruik en andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de website moeten worden gericht aan [e-mail beveiligd].