Privacy Beleid

Dit privacybeleid ("Beleid") beschrijft hoe Website Operator ("Website Operator", "wij", "ons" of "onze") de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") verzamelt, beschermt en gebruikt, u ("Gebruiker" , "U" of "uw") kunnen verstrekken op de vergelijkeprivateplanes.com website en al zijn producten of diensten (gezamenlijk "Website" of "Diensten"). Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke informatie en hoe u toegang kunt krijgen tot deze informatie en deze kunt bijwerken. Dit beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die we niet bezitten of controleren, of op individuen die we niet in dienst hebben of beheren.

Inzameling van persoonsgegevens

We ontvangen en slaan alle informatie op die u bewust aan ons verstrekt wanneer u online formulieren op de website invult. U kunt ervoor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk niet profiteren van sommige functies van de website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Verzameling van niet-persoonlijke informatie

Wanneer u de website bezoekt, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, besturingssysteemtype en -versie, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar onze website kwam, pagina's van onze website die u bezoekt, de tijd besteed aan die pagina's, informatie waarnaar u zoekt op onze website, toegangstijden en datums en andere statistieken.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Alle informatie die we van u verzamelen, kan worden gebruikt om uw ervaring te personaliseren; onze website verbeteren; de klantenservice verbeteren en reageren op vragen en e-mails van onze klanten; runnen en exploiteren van onze website en services. Verzamelde niet-persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie over het gebruik van de website vast te stellen. Deze statistische informatie wordt niet op een andere manier geaggregeerd op een manier die een bepaalde gebruiker van het systeem zou kunnen identificeren.

We kunnen persoonlijke informatie met betrekking tot u verwerken als een van de volgende situaties van toepassing is: (i) u hebt uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden. Houd er rekening mee dat we onder sommige wetgevingen toestemming kunnen krijgen om informatie te verwerken totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (door u af te melden), zonder te hoeven vertrouwen op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen hieronder. Dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt; (ii) Informatieverstrekking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en / of voor precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u bent onderworpen; (iv) Verwerking houdt verband met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of bij de uitoefening van de officiële autoriteit die ons toekomt; (v) Verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. In elk geval zullen we graag de specifieke wettelijke basis verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en met name of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan.

Informatieoverdracht en opslag

Afhankelijk van uw locatie, kan het overbrengen van gegevens en het opslaan van uw gegevens in een ander land dan uw land plaatsvinden. U hebt recht op informatie over de juridische basis van informatieoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder het internationaal publiekrecht valt of die is opgezet door twee of meer landen, zoals de VN, en over de veiligheidsmaatregelen die door ons om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunt u meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of navraag te doen bij ons met behulp van de informatie in de rubriek contact.

De rechten van gebruikers

U kunt bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw door ons verwerkte informatie. U hebt met name het recht om het volgende te doen: (i) u hebt het recht om toestemming in te trekken als u eerder uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw informatie; (ii) u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere wettelijke basis dan toestemming; (iii) u heeft het recht om te leren als informatie door ons wordt verwerkt, om informatie over bepaalde aspecten van de verwerking te verkrijgen en om een ​​kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u hebt het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en om te vragen dat deze wordt bijgewerkt of gecorrigeerd; (v) u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval wij uw informatie niet zullen verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan; (vi) u hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, het wissen van uw Persoonlijke Informatie van ons te verkrijgen; (vii) u hebt het recht om uw informatie te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch mogelijk, om deze ongehinderd door te sturen naar een andere controller. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw informatie op geautomatiseerde wijze wordt verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

Wanneer persoonlijke informatie wordt verwerkt voor het algemeen belang, in de uitoefening van een officiële autoriteit die bij ons berust of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kunt u bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een reden te verstrekken die verband houdt met uw specifieke situatie om de bezwaar. U moet echter weten dat, mocht uw persoonlijke informatie worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, u op elk moment bezwaar kunt maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging te geven. Om te leren, of we persoonlijke gegevens verwerken voor directmarketingdoeleinden, kunt u de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe deze rechten uit te oefenen

Alle verzoeken om gebruikersrechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en worden zo vroeg mogelijk en altijd binnen één maand door de Eigenaar behandeld.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, dient u geen persoonlijke informatie in via onze website of service. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en om dit beleid te helpen handhaven door hun kinderen te instrueren nooit persoonlijke informatie te verstrekken via onze website of service zonder hun toestemming. Als u reden heeft om aan te nemen dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt via onze website of service, neem dan contact met ons op. U moet ook ten minste 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd toestaan ​​dit namens u te doen).

Cookies

De website maakt gebruik van "cookies" om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft uitgegeven. We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische doeleinden om onze website en services te beheren. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren, gaat u naar internetcookies.org

Volg geen signalen

Sommige browsers bevatten een Do Not Track-functie die naar websites die u bezoekt aangeeft dat u uw online activiteit niet wilt laten volgen. Tracking is niet hetzelfde als het gebruiken of verzamelen van informatie in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online service gebruiken of bezoeken terwijl ze zich in de loop van de tijd verplaatsen over verschillende websites. Onze website volgt zijn bezoekers niet in de loop van de tijd en op websites van derden. Sommige sites van derden houden echter mogelijk uw browse-activiteiten bij wanneer ze u van dienst zijn, waardoor ze kunnen aanpassen aan wat ze u aanbieden.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door ons. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de privacypraktijken van dergelijke andere websites of derden. We raden u aan op te letten wanneer u onze website verlaat en de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonlijke informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen informatie die u verstrekt op computerservers in een gecontroleerde, beveiligde omgeving, beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. We handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen in een poging om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie in de controle en bewaring ervan. Er kan echter geen gegevensoverdracht via internet of een draadloos netwerk worden gegarandeerd. Daarom, hoewel we ernaar streven om uw persoonlijke gegevens te beschermen, erkent u dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen zijn van het internet die buiten onze controle liggen; (ii) de veiligheid, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die worden uitgewisseld tussen u en onze Website kan niet worden gegarandeerd; en (iii) al dergelijke informatie en gegevens kunnen worden bekeken of gemanipuleerd tijdens het transport door een derde partij, ondanks de beste inspanningen.

Gegevenslek

In het geval dat we vaststellen dat de beveiliging van de website is aangetast of persoonlijke gegevens van gebruikers zijn vrijgegeven aan niet-gerelateerde derde partijen als gevolg van externe activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, alsmede kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen we redelijke inspanningen leveren om de getroffen personen op de hoogte te stellen als we denken dat er een redelijk risico is op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anders wettelijk vereist is. Wanneer we dat doen, zullen we een kennisgeving op de website plaatsen.

Juridische bekendmaking

In het geval dat we een zakelijke transitie doormaken, zoals een fusie of overname door een ander bedrijf, of de verkoop van alle of een deel van zijn activa, zullen uw gebruikersaccount en persoonlijke gegevens waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren.

Veranderingen en amendementen

We behouden ons het recht voor om dit beleid met betrekking tot de website of services te allen tijde te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van dit beleid op de website. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Voortgezet gebruik van de website na dergelijke wijzigingen betekent dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Acceptatie van dit beleid

U erkent dat u dit Beleid hebt gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door gebruik te maken van de Website of haar Diensten, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, bent u niet gemachtigd om de website en de bijbehorende services te gebruiken of te bezoeken.

Contact met ons op

Neem contact met ons op als u vragen hebt over dit beleid.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 7 februari 2021