Range Jet ສ່ວນຕົວ

ໃຊ້ເຄື່ອງມືຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອເບິ່ງວ່າເຮືອບິນສ່ວນຕົວສາມາດບິນໄດ້ຫຼາຍປານໃດ.

ພຽງແຕ່ໃສ່ສະຖານທີ່ທີ່ທ່ານເລີ່ມຕົ້ນແລ້ວເລືອກເຮືອບິນ. ພື້ນທີ່ສີແດງແມ່ນຢູ່ໄກປານໃດທີ່ເຮືອບິນສາມາດບິນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຕີມນໍ້າມັນ.