Privaatsuspoliitika

See privaatsuspoliitika („poliitika”) kirjeldab, kuidas veebisaidi haldaja („veebisaidi haldaja”, „meie”, „meie” või „meie”) kogub, kaitseb ja kasutab teie („kasutaja”) isikut tuvastavat teavet („isiklikke andmeid”). , „Teie” või „teie”) võivad veebisaidil esitada Võrdleeprivateplanes.com veebisait ja kõik selle tooted või teenused (üheskoos „veebisait” või „teenused”). Selles kirjeldatakse ka teie käsutuses olevaid valikuid seoses teie isikuandmete kasutamisega ja seda, kuidas saate sellele teabele juurde pääseda ja seda värskendada. Käesolev poliitika ei kehti selliste ettevõtete tavade kohta, mida me ei oma ega kontrolli, ega üksikisikute suhtes, keda me ei tööta ega halda.

Isikuandmete kogumine

Me saame ja salvestame kogu teabe, mille te meile teadlikult edastate, kui täidate veebisaidil mis tahes veebivormi. Võite valida, et te ei esita meile teatud teavet, kuid siis ei pruugi te mõnda veebisaidi funktsiooni ära kasutada. Kasutajad, kes pole kindlad, milline teave on kohustuslik, on teretulnud meiega ühendust võtma.

Mitte-isikuandmete kogumine

Veebisaidi külastamisel salvestavad meie serverid automaatselt teie brauseri saadetud teabe. Need andmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie seadme IP-aadress, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteemi tüüp ja versioon, keele-eelistused või veebileht, mida külastasite enne meie veebisaidile tulekut, meie veebisaidi lehed, mida külastate, veedetud aeg need lehed, teave, mida otsite meie veebisaidilt, juurdepääsu ajad ja kuupäevad ning muu statistika.

Kogutud teabe kasutamine ja töötlemine

Kogu teavet, mida teilt kogume, võidakse kasutada teie kogemuse isikupärastamiseks; parandada meie veebisaiti; parandada klienditeenindust ja vastata klientide küsimustele ja meilidele; käitada ja hallata meie veebisaiti ja teenuseid. Kogutud mitte-isiklikku teavet kasutatakse ainult võimalike väärkohtlemise juhtumite tuvastamiseks ja veebisaidi kasutamisega seotud statistilise teabe loomiseks. Seda statistilist teavet ei koondata muul viisil, mis võimaldaks tuvastada süsteemi konkreetse kasutaja.

Me võime töödelda sinuga seotud isikuandmeid, kui kehtib üks järgmistest: i) olete andnud oma nõusoleku ühe või mitme konkreetse eesmärgi saavutamiseks. Pange tähele, et mõnede õigusaktide kohaselt võib meil olla lubatud töödelda teavet enne, kui olete sellise töötlemise vastu (loobudes), ilma et peaksite toetuma nõusolekule või mõnele järgmisele õiguslikule alusele. Seda siiski ei kohaldata, kui isikuandmete töötlemisel kohaldatakse Euroopa andmekaitseõigust; (ii) Teabe edastamine on vajalik teiega sõlmitud lepingu ja / või selle lepingueelsete kohustuste täitmiseks; (iii) töötlemine on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks, millele te olete kohustatud; (iv) töötlemine on seotud ülesannetega, mis viiakse läbi avalikes huvides või meile antud ametliku võimu teostamisel; v) Töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvide huvides. Igal juhul on meil hea meel täpsustada töötlemise suhtes kohaldatavat konkreetset õiguslikku alust ja eelkõige seda, kas isikuandmete esitamine on seadusega ettenähtud või lepinguline nõue või lepingu sõlmimiseks vajalik nõue.

Teabe edastamine ja salvestamine

Sõltuvalt teie asukohast võib andmeedastus hõlmata teie teabe edastamist ja salvestamist muus riigis kui teie enda. Teil on õigus tutvuda teabe edastamise õigusliku alusega väljaspool Euroopa Liitu asuvasse riiki või mis tahes rahvusvahelisse avalik-õiguslikku organisatsiooni, mida reguleerib rahvusvaheline õigus või mille on loonud kaks või enam riiki, nagu ÜRO, ning julgeolekumeetmete kohta, mida on võtnud me kaitseme teie teavet. Sellise üleandmise korral saate rohkem teada käesoleva dokumendi vastavatest osadest või küsida meilt kontaktiosas toodud teavet kasutades.

Kasutajate õigused

Teil on õigus kasutada teatud õigusi seoses teie poolt töödeldud teabega. Eelkõige on teil õigus teha järgmist: (i) teil on õigus nõusolek tagasi võtta, kui olete eelnevalt andnud oma nõusoleku oma andmete töötlemiseks; (ii) teil on õigus oma andmete töötlemisele vastuväiteid esitada, kui töötlemine toimub teisel õiguslikul alusel kui nõusolek; (iii) teil on õigus teada saada, kas meiega töödeldakse teavet, saada avalikustamist töötlemise teatavate aspektide kohta ja saada töödeldava teabe koopia; (iv) teil on õigus kontrollida oma andmete õigsust ja paluda selle ajakohastamist või parandamist; (v) teil on teatud tingimustel õigus piirata teie andmete töötlemist, millisel juhul me ei töödelda teie andmeid muuks otstarbeks kui selle salvestamiseks; (vi) teil on õigus teatavatel tingimustel saada meie isikuandmete kustutamine; (vii) teil on õigus saada teie teavet struktureeritud, tavapäraselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ning kui see on tehniliselt teostatav, siis saadetakse see teisele kontrollerile ilma takistusteta. Käesolevat sätet kohaldatakse tingimusel, et teie andmeid töödeldakse automatiseeritud vahenditega ja töötlemine põhineb teie nõusolekul, lepingul, mille osaks olete, või lepingueelsetest kohustustest.

Õigus esitada töötlemisele vastuväiteid

Kui Isikuandmeid töödeldakse üldsuse huvides, kasutades meie poolt antud ametlikku võimu või meie õiguspäraste huvide huvides, võite esitada sellise töötlemise suhtes vastuväiteid, esitades oma konkreetse olukorraga seotud aluse, et õigustada vastuväiteid. Te peate teadma, et kui teie isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, võite selle töötlemise igal ajal vastuväiteid esitada ilma põhjendust esitamata. Et teada saada, kas me töötleme isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, võite viidata käesoleva dokumendi asjakohastele osadele.

Kuidas neid õigusi kasutada

Kõik kasutajaõiguste kasutamise taotlused võib omanikule suunata käesolevas dokumendis toodud kontaktandmete kaudu. Neid taotlusi saab kasutada tasuta ja omanik saab selle kätte võimalikult vara ja alati ühe kuu jooksul.

Laste privaatsus

Me ei kogu teadlikult alla 13-aastaste laste isiklikke andmeid. Kui olete alla 13-aastane, siis ärge esitage isiklikke andmeid meie veebisaidi või teenuse kaudu. Soovitame vanematel ja seadusjärgsetel eestkostjatel jälgida oma laste Interneti-kasutust ja aidata neid eeskirju jõustada, käskides oma lastel mitte kunagi ilma nende loata edastada isiklikke andmeid meie veebisaidi või teenuse kaudu. Kui teil on põhjust arvata, et alla 13-aastane laps on meile meie veebisaidi või teenuse kaudu andnud isiklikke andmeid, võtke meiega ühendust. Samuti peate olema vähemalt 16-aastane, et anda nõusolek teie riigis teie isikuandmete töötlemiseks (mõnes riigis võime teie vanemal või hooldajal lubada seda teie nimel teha).

Küpsised

Veebisait kasutab teie veebikogemuse isikupärastamiseks küpsiseid. Küpsis on tekstifail, mille veebisaidi server paigutab teie kõvakettale. Küpsiseid ei saa kasutada programmide käivitamiseks ega viiruste arvutisse viimiseks. Küpsised määratakse teile ainulaadselt ja neid saab lugeda ainult veebiserver selles domeenis, mis teile küpsise välja andis. Võime kasutada küpsiseid teabe kogumiseks, salvestamiseks ja jälgimiseks statistilistel eesmärkidel meie veebisaidi ja teenuste haldamiseks. Teil on võimalus küpsiseid aktsepteerida või neist keelduda. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid soovi korral saate tavaliselt oma brauseri seadeid küpsistest keeldumiseks muuta. Küpsiste ja nende haldamise kohta lisateabe saamiseks külastage aadressi internetcookies.org

Ärge jälgige signaale

Mõnes brauseris on funktsioon Ära jälgi, mis annab külastatud veebisaitidele märku, et te ei soovi oma veebitegevust jälgida. Jälgimine ei ole sama mis veebisaidiga seotud teabe kasutamine või kogumine. Nendel eesmärkidel tähistab jälgimine isikut tuvastava teabe kogumist tarbijatelt, kes kasutavad või külastavad veebisaiti või veebiteenust, kui nad aja jooksul erinevatel veebisaitidel liiguvad. Meie veebisait ei jälgi oma külastajaid aja jooksul ega kolmandate osapoolte veebisaitidel. Mõni kolmanda osapoole sait võib siiski teie sisu pakkumisel jälgida teie sirvimistegevusi, mis võimaldab neil teile esitatavat sisu kohandada.

Lingid teistele veebilehtedele

Meie veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele, mis ei ole meie omanduses või kontrolli all. Pange tähele, et me ei vastuta selliste teiste veebilehtede või kolmandate isikute privaatsuspõhimõtete eest. Soovitame teil olla teadlik, kui lahkute meie veebisaidilt ja lugeda iga veebisaidi privaatsusavaldusi, mis võivad koguda isikuandmeid.

infoturve

Me kindlustame teie poolt serverites pakutava teabe kontrollitud, turvalises keskkonnas, mis on kaitstud loata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Me säilitame mõistlikke haldus-, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid, et kaitsta tema kontrolli all olevate ja tema eest hoolitsetud isikuandmete loata juurdepääsu, kasutamise, muutmise ja avalikustamise eest. Interneti või traadita võrgu kaudu ei saa siiski mingit andmeedastust tagada. Seega, kuigi me püüame kaitsta teie isikuandmeid, tunnistate, et (i) internetis on turvalisuse ja privaatsuse piirangud, mis ei ole meie kontrolli all; (ii) teie ja meie veebisaidi vahel vahetatud teabe ja andmete turvalisust, terviklikkust ja privaatsust ei ole võimalik tagada; ja iii) kolmandatest isikutest võib vaatamata parimatele jõupingutustele sellist teavet ja andmeid transiidi ajal vaadata või muuta.

Andmete rikkumine

Juhul, kui saame teada, et veebisaidi turvalisus on ohustatud või kui kasutajad on välistegevuse, sealhulgas turvalisuse rünnakute või pettuse tagajärjel avaldanud sõltumatutele kolmandatele isikutele teavet, jätame endale õiguse teha võtta mõistlikult asjakohaseid meetmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, uurimist ja aruandlust, samuti õiguskaitseasutuste teavitamist ja koostööd. Andmete rikkumise korral teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada asjassepuutuvaid isikuid, kui me usume, et rikkumise tagajärjel on kasutajale ohtlik kahju või kui seadus nõuab muul viisil teate esitamist. Kui me seda teeme, postitame veebisaidile teate.

Õiguslik avalikustamine

Juhul kui me läheme üle äritegevusele, näiteks ühinemine või teise ettevõtte omandamine või kogu vara või osa selle vara, teie kasutajakonto ja isikuandmete müük, on tõenäoliselt ülekantavate varade hulgas.

Muudatused ja muudatused

Me jätame endale õiguse muuta käesolevat Veebisaidi või Teenustega seotud Poliitikat igal ajal, jõustudes pärast Poliitika uuendatud versiooni avaldamist Veebisaidile. Kui me seda muudame, uuendame selle lehe allosas värskendatud kuupäeva. Veebilehe jätkuv kasutamine pärast selliseid muudatusi on teie nõusolek sellistele muudatustele.

Selle poliitika aktsepteerimine

Te tunnistate, et olete selle reegli läbi lugenud ja nõustunud kõigi selle tingimustega. Veebilehe või selle teenuste kasutamisega nõustute sellega, et olete selle poliisiga seotud. Kui te ei nõustu järgima käesoleva poliisi tingimusi, siis ei ole teil õigust Veebilehte ja selle teenuseid kasutada ega kasutada.

Meiega

Kui teil on selle poliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust.

Seda dokumenti värskendati viimati 7. veebruaril 2021