Υπολογίστε τις εκπομπές άνθρακα

Επιλέξτε τύπο αεροσκάφους:
Διάρκεια πτήσης σε ώρες:


Ώρ.Οι εκπομπές άνθρακα σε τόνους:

0.00Πού να αντισταθμιστεί