Soukromá daň z tryskových letadel v Evropě

Hawker 800SP Exteriér

Soukromé tryskáče jsou drahá aktiva a v důsledku toho se na ně vybírají různé částky daně. Proto je důležité si uvědomit a porozumět různým formám daně, které lze na soukromé tryskáče uplatňovat. Ať už pronajímáte, vlastníte nebo provozujete soukromý letoun, budou se uplatňovat různé formy daní.

Při zvažování daně použitelné na soukromé tryskové vozy je relevantní několik kategorií daní, například daň z luxusu, daň z přidané hodnoty, spotřební daň, daň z leteckého paliva, daň z jízdenek atd. Zdanění pohonných hmot používaných v soukromých letadlech se v poslední době dostalo na titulní strany poté, co Evropská komise v červenci 2021 zveřejnila návrh politiky Evropské unie v oblasti daně z leteckého paliva. Podle tohoto návrhu by soukromé tryskáče byly od navrhované daně osvobozeny.  Od daně by bylo osvobozeno také používání letadla pro rekreační nebo rekreační účely.

Znalost soukromé tryskové daně je nezbytná pro majitele soukromých letadel, daňové právníky atd. Tento článek si klade za cíl poskytnout přehled o clech, DPH, dani z leteckého paliva a dani z luxusu splatné v Evropě. Cílem je nejprve zavést použitelnost daně v Evropské unii, následovat určité důležité aspekty, které je třeba poznamenat ve vnitrostátních zákonech členských zemí Evropské unie.

Důraz je kladen na vnitrostátní zákony a pravidla Francie, Německa, ostrova Man, Itálie, Malty a Spojeného království. Článek končí odkazem na požadavky ekologů na přísnější režim zdanění soukromých letadel.

Hawker 800SP Exteriér

Celní clo a daň z přidané hodnoty

Letadlo, které vstupuje na hranice Evropské unie, je považováno za „dovezené do Evropské unie, a je tedy povinno zaplatit obecně známé jako dovozní clo“. Vstup na hranice Evropské unie může být prostřednictvím prodeje nebo pronájmu letadla nebo jednoduše překročením vnější hranice Evropské unie.

V Evropské unii lze dovozní cla z velké části rozdělit do dvou typů: cla a daň z přidané hodnoty (DPH). Dovozce je odpovědný za platbu celního poplatku a DPH.

Letadla, která jsou používána pro soukromé účely, a provozovatelé soukromých tryskových letadel, mohou za splnění určitých podmínek, které jsou podrobně rozpracovány dále, požadovat osvobození od placení cla a DPH.

Celní clo v Evropské unii

Použitelné zákony: Při určování cla splatného v Evropské unii je třeba vzít v úvahu společný celní sazebník Evropské unie a celní kodex Unie, zkráceně UCC, který platí od 1. května 2016.

Dočasný a trvalý dovoz: Obecně platí, že všechna letadla dovážená do Evropské unie musí létat na určené celní letiště nebo z něj. Na určeném letišti nastávají dvě situace:

 1. Za prvé, dovozce může požadovat osvobození od cla z důvodu dočasného dovozu letadla do Evropské unie nebo z důvodu osvobození od konečného použití.
 2. Za druhé, dovozce může zaplatit clo, které činí 2.7% až 7.7% v případě dováženého letadla, které bude dovezeno trvale.

Na základě dočasného dovozu UCC povoluje, že pokud jsou splněny určité podmínky, může letadlo vstoupit do Evropské unie bez jakékoli celní dokumentace a může opustit Evropskou unii bez placení DPH nebo jiných dovozních cel. To lze také označit jako situaci, kdy se letadlo kvalifikovalo pro dočasné přijetí, zkráceně TA.

Výjimka pro soukromé dovozce tryskových letadel: Soukromý letecký dovozce může získat osvobození od placení této daně, pokud jsou splněna níže uvedená kritéria. Nestačí, když jsou splněny pouze některé z těchto podmínek. K získání nároku na CK jsou vyžadovány všechny podmínky.

Registrace letadla:

 1. Místo registrace: Je registrováno mimo celní území Evropské unie.
 2. Vlastník registrace: Registraci vlastní osoba, která se nachází mimo celní území Evropské unie.

Použití letadla:

 1. Účel použití: Letadlo musí být používáno pro soukromé účely.
 2. Používané kým: Letadlo musí být používáno osobou, která:
  1. Není obyvatelem Evropské unie.
  2. S bydlištěm v zemi, kde bylo letadlo registrováno.
  3. Třetí strany, kterým vlastník letadla nebo jeho nájemce udělil oprávnění k používání letadla.

Dostupnost letadla:

 1. Obecné pravidlo: Letadlo není k dispozici obyvatelům Evropské unie v hranicích Evropské unie.
 2. Výjimka z obecného pravidla: Letadlo může být k dispozici obyvatelům Evropské unie v hranicích Evropské unie, pokud je schváleno nebo zaměstnáno vlastníkem letadla nebo jeho nájemcem.

Čas strávený v Evropské unii:

 1. Letoun musí strávit více než 6 měsíců v Evropské unii v rozmezí 12 měsíců. Například od ledna 2020 do ledna 2021 bylo letadlo v Evropské unii od března 2020 do října 2020.

Obecně došlo k určitému zmatku ohledně toho, co je zahrnuto v rámci „soukromého použití“, což je základní podmínka pro uplatnění osvobození od placení cla. Kvůli rozdílnému chápání toho, co se rozumí soukromým používáním, chybí jednotnost i v rámci celních úřadů Evropské unie. Aby to objasnila, vydala Evropská komise dne 23. listopadu 2014 pracovní dokument o této záležitosti. Došlo k následujícím závěrům:

 1. „Soukromé použití“ letadla může zahrnovat:
 2. Firemní lety
 3. Skupinové charty za určitých situací
 4. Pro „soukromé použití“ lze na palubě letadla povolit přítomnost následujících prvků:
 5. Na palubě jsou povoleny marketingové materiály a firemní dokumenty. Tyto dokumenty nepředstavují náklad ani náklad, které by vedly k závěru, že let je komerční let.
 6. S výhradou určitých omezení mají povolení k letu také obyvatelé EU.
Gulfstream GII exteriér

Následující důležité body jsou relevantní pro cla v níže diskutovaných členských zemích Evropské unie.

Francie

 • Francie se řídí výše uvedenými obecnými pravidly cel a nemá žádné další požadavky, které jsou nutné pro kvalifikaci letadla pro dočasné použití. Francouzské daňové úřady nepoužívají místní výklady těchto obecných pravidel.
 • Chápání „soukromého použití“ a „komerčního využití“ ve Francii je založeno na definicích těchto pojmů uvedených v článku 207/4 nařízení 2446/2015.
 • Soukromé použití je použití dopravních prostředků k jiným účelům než ke komerčnímu využití.
 • Komerční využití se skládá ze dvou hlavních kategorií. Za prvé, používání dopravních prostředků k přepravě osob z jednoho místa na druhé výměnou za odměnu. Zadruhé, používání dopravních prostředků pro přepravu průmyslového nebo obchodního zboží. V této druhé kategorii není nutné, aby zboží muselo být přepravováno výměnou za úplatu.
 • Celní orgány ve Francii kladou důraz na otázku, jejímž jménem je let organizován, aby se určilo, zda se jedná o veřejný nebo soukromý let. Lety organizované pro jednotlivce, ale ve jménu jiného jednotlivce, jsou považovány za veřejnou dopravu. Na druhou stranu jsou lety, které jsou organizovány pro a na stejnou osobu, považovány za soukromou dopravu.

Německo

 • Dovozci, kteří chtějí vstoupit do Evropy přes Německo, mají povinnost zajistit, aby používali letiště, které má stálý celní úřad. To je důležité, protože na většině letišť v Německu nejsou trvale umístěny celní orgány.

Isle of Man

 • Ostrov Man dodržuje výše uvedené směrnice Evropské unie a nemá žádné dodatečné požadavky, které jsou nutné k tomu, aby se letadlo kvalifikovalo pro dočasné použití.

Itálie

 • Itálie se řídí výše uvedenými pokyny Evropské unie a nemá žádné dodatečné požadavky, které jsou nutné k tomu, aby se letadlo kvalifikovalo pro dočasné použití.
 • Pojem „soukromé použití“ a „komerční využití“ v Itálii je stejný jako ve Francii, o kterém jsme diskutovali výše.

Malta

 • Malta dodržuje výše uvedené směrnice Evropské unie a nemá žádné dodatečné požadavky, které jsou nutné k tomu, aby se letadlo kvalifikovalo pro dočasné použití.

Velká Británie

 • Spojené království se řídí pokyny Evropské unie popsanými výše a nemá žádné další požadavky, které jsou nutné k tomu, aby se letadlo kvalifikovalo pro dočasné použití.

Osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) v Evropské unii

Záměrem výběru DPH z dovážených letadel je dát rovné podmínky zboží, které není zbožím Společenství, a zboží Společenství. DPH je povinen zaplatit dovozce současně s clem splatným podle UCC. Celní status letadla může mít přímý dopad na DPH, kterou je třeba zaplatit, zejména na skutečnost, zda bylo letadlo dovezeno trvale nebo dočasně.

Kokpit Beechcraft King Air 360

Článek 148 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty stanoví některá plnění, za která není třeba platit DPH. Letadla, která byla uvolněna z dočasného použití, která byla projednána v oddíle o clu výše, mohou rovněž těžit z článku 148.

Čl. 148 písm. E) je relevantní pro účely osvobození od DPH pro provozovatele soukromých letadel. Stanovuje, že následující transakce je osvobozena od DPH:

 1. Co je transakce: Dodávka zboží
 2. Účel transakce: Zajištění a tankování letadel
 3. Transakce se zabývá jakým typem letadla: Letouny provozované „leteckými společnostmi“ za odměnu
 4. Kde letadlo operuje: Především na mezinárodních linkách.

„Letecké společnosti“ zde mohou zahrnovat provozovatele soukromých letadel, kterému bylo vydáno osvědčení leteckého provozovatele nebo rovnocenný certifikát. To objasnil Evropský soudní dvůr (SDEU) ve věci Případ Oy rozhodl dne 19. července 2012.

Následující důležité body jsou relevantní pro DPH v níže diskutovaných členských zemích Evropské unie.

Francie

 1. Francie se řídí rozsudkem ve věci A Oy. Je však důležité poznamenat, že ve Francii existuje další zásadní podmínka pro osvobození od DPH. Provozovatel letu musí účtovat poplatek za přepravní službu, kterou platí majitel letadla. Důsledkem nezaplacení přepravní služby je, že let bude považován za „soukromý“ a provozovatel nebude moci těžit z osvobození od placení DPH za službu, kterou letadlu poskytl.
 2. Osobní použití letadla ve Francii: Použití letadla pro osobní použití skutečným vlastníkem letadla nebrání jednomu uplatnit nárok na osvobození od DPH, pokud je pamatováno na to, že:
 3. Osobní použití se provádí v souladu se sazbami za pronájem letadel, která na daném trhu převládají.
 4. Letadlo je k dispozici pro použití třetími osobami. Skutečný vlastník nemá výhradní použití letadla.

Německo

 1. Německé daňové úřady se řídí rozsudkem ve věci A Oy. Kromě evropské směrnice o DPH jsou v Gemany relevantní další stanovy:
  1. Vyhláška o aplikaci fiskálního kódu
  2. § 4 č. 2 ve spojení s § 8 odst. 2 německého zákona o DPH
 1. Stejně jako Francie ani německé daňové úřady nebrání tomu, aby jeho vlastník používal letadlo pro osobní účely v uplatňování osvobození od placení DPH.
 1. Pro uplatnění výjimky podle článku 148 musí být letadlu, kterému je zboží dodáno, možné účtovat DPH.
 1. Osvobození od placení DPH poskytují celní orgány pouze držitelům osvědčení leteckého provozovatele, kteří jsou uvedeni v Část 8 německého zákona o dani z prodeje. Aby bylo možné využít osvobození od DPH, lze o vrácení zaplacené daně požádat na příslušném finančním úřadě.

Isle of Man

 1. Daňové úřady na Isle of Man se řídí rozsudkem ve věci A Oy, s výjimkou jednoho bodu podrobně uvedeného níže. Úřady však dbají na to, že pokud je letadlo pronajato pro obchodní účely, mělo by dojít k velmi omezenému osobnímu používání tohoto letadla. Je o to postaráno, protože pronájem letadla je považován za dostačující pro použití letadla leteckou společností.
 2. Isle of Man následuje britské názory HMRC na soukromé používání letadel. HMRC je zkratka pro Její Veličenstvo Revenue and Customs. Je to ministerské oddělení britské vlády a jeho role zahrnuje výběr daní. Podle britského HMRC, když je letadlo používáno pro soukromé účely, již nesplňuje podmínky pro osvobození od daně. Musí být zcela použit pro komerční účely, aby bylo možné nárokovat výjimku. Tento pohled se liší od názoru rozsudku A Oy a nezdá se, že by měl nějaký základ v právu Spojeného království nebo EU.
 3. Pro uplatnění výjimky podle článku 148 musí být letadlu, kterému je zboží dodáno, možné účtovat DPH.

Itálie

 1. Osobní použití letadla v Itálii: Použití letadla pro osobní použití skutečným vlastníkem letadla nebrání jednomu uplatnit nárok na osvobození od DPH, pokud je pamatováno na to, že:
 2. Osobní použití se provádí v souladu se sazbami za pronájem letadel, která na daném trhu převládají.
 3. Letadlo je k dispozici pro použití třetími osobami. Skutečný vlastník nemá výhradní použití letadla.
 1. Pro uplatnění výjimky podle článku 148 musí být letadlu, kterému je zboží dodáno, možné účtovat DPH.

Malta

 1. Maltské daňové úřady se řídí rozsudkem ve věci A Oy.
 2. Malta v současné době nemá žádné vnitrostátní lety. Pokud by to však v budoucnu bylo možné, osvobození od DPH nebude k dispozici pro lety na Maltě, tj. Vnitrostátní lety.
 3. Pro uplatnění osvobození podle článku 148 musí být osobě, která vykonává hospodářskou činnost, možné účtovat DPH.

Velká Británie

 1. Daňové úřady Spojeného království se řídí rozsudkem ve věci A Oy, s výjimkou jednoho bodu podrobně uvedeného níže.
 2. Názory britské HMRC na soukromé používání letadel: HMRC je zkratka pro Její Veličenstvo Revenue and Customs. Je to ministerské oddělení britské vlády a jeho role zahrnuje výběr daní. Podle britského HMRC, když je letadlo používáno pro soukromé účely, již nesplňuje podmínky pro osvobození od daně. Musí být zcela použit pro komerční účely, aby bylo možné nárokovat výjimku. Tento pohled se liší od názoru rozsudku A Oy a nezdá se, že by měl nějaký základ v právu Spojeného království nebo EU.
 3. Pro uplatnění výjimky podle článku 148 musí být letadlu, kterému je zboží dodáno, možné účtovat DPH.

Trvalý dovoz letadel

Letadlo je považováno za trvale dovezené do Evropské unie, pokud jsou splněny následující podmínky:

 1. Letadlo vstoupí do kterékoli členské země Evropské unie.
 2. Vlastník letadla platí příslušnou DPH v této členské zemi.
 3. Vlastník letadla platí příslušné clo v dané členské zemi.

Výsledek trvalého dovozu letadla je následující:

 1. Letoun může volně obíhat v rámci Evropské unie.
 2. Letoun může zůstat v Evropské unii po libovolnou dobu.
 3. Schopnost letadla přepravovat obyvatele Evropské unie pro lety v rámci Evropské unie.
Gulfstream Interiér G650

Následující důležité body jsou relevantní pro daně splatné při trvalém dovozu letadla do níže diskutovaných členských zemí Evropské unie.

Francie

 • 20% DPH se platí z letadel, která jsou trvale dovezena do Francie, a z letadel, která jsou zpětně dovezena.
 • Celní clo splatné při trvalém dovozu je podrobně popsáno v Nařízení EU 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení EU 2658/87. Pro civilní letadla existují výjimky z cel. Civilní letadla jsou definována jako letadla jiná než letadla, která mají vojenskou registraci nebo jsou spojena s poskytováním služeb pro státní armádu. Soukromé tryskáče by tedy byly také považovány za civilní letadla.

Německo

 • 19% DPH se platí z letadel, která jsou trvale dovezena do Německa, a z letadel, která jsou zpětně dovezena.
 • Za civilní použití letadla se platí 0% clo. Za jakékoli jiné než civilní použití bude účtováno clo ve výši 2.7%. Soukromé tryskáče tak budou muset zaplatit 0% clo za trvalý dovoz letadla.

Isle of Man

 • 20% DPH se platí jako standardní sazba za letadla, která jsou trvale dovážena na ostrov Man, jakož i ta, která jsou zpětně dovážena.
 • 2.7% clo se platí za prázdnou provozní hmotnost vyšší než 2000 kg. Vyšší clo platí menší letadla a helikoptéry.

Itálie

 • 22% DPH se platí z letadel, která jsou trvale dovážena do Itálie, a letadel, která jsou zpětně dovezena.
 • Celní clo splatné při trvalém dovozu je podrobně popsáno v Nařízení EU 2016/1821 ze dne 6. října 2016, kterým se mění příloha I nařízení EU 2658/87. Pro civilní letadla existují výjimky z cel. Civilní letadla jsou definována jako letadla jiná než letadla, která mají vojenskou registraci nebo jsou spojena s poskytováním služeb pro státní armádu. Soukromé tryskáče by tedy byly také považovány za civilní letadla.

Malta

 • 18% DPH se platí jako standardní sazba z letadel, která jsou trvale dovážena na Maltu. V určitých případech je splatná nižší DPH ve výši 7% a 5%.
 • Použitelné clo stanoví Kapitola 337 maltského zákona o dovozních clech. Stanoví různé splatné poplatky v závislosti na faktorech, jako je hmotnost letadla a jeho kvalifikace. Splatná cla mohou být reprezentována následovně:
Kódové číslo HSPopisPohotovostní hmotnostSazba daně
8802.20.10.00Civilní letadlaNe více než 2000 kg.0
8802.20.90.00Letadla a letadla jiná než civilní letadlaNe více než 2000 kg.7.7
8802.30.10.00Civilní letadlaVíce než 2000 15000 kg, ale ne více než XNUMX XNUMX kg.0
8802.30.90.00Letadla a letadla jiná než civilní letadlaVíce než 2000 15000 kg, ale ne více než XNUMX XNUMX kg.5.5

Vysvětlení určitých pojmů z oboru použitých ve výše uvedené tabulce je následující:

Kódové číslo HS je metoda používaná celními orgány po celém světě ke klasifikaci zboží.

 • Pojem pohotovostní hmotnost zahrnuje:
 • Hmotnost letadla v normálním letovém pořadí
 • Hmotnost zařízení trvale připevněného k letadlu

Pojem pohotovostní hmotnost nezahrnuje:

 • Hmotnost posádky
 • Hmotnost paliva
 • Hmotnost dočasného vybavení letadla

Velká Británie

 • 20% DPH se platí jako standardní sazba u letadel, která jsou trvale dovážena do Velké Británie, a letadel, která jsou zpětně dovážena.
 • 2.7% clo se platí za prázdnou provozní hmotnost vyšší než 2000 kg. Vyšší clo platí menší letadla a helikoptéry.

Daň z tryskového paliva v Evropské unii

V Evropské unii je osvobozena daň z paliva používaného v letadlech, tato výjimka se však nevztahuje na soukromé tryskáče. Důležité je, že členské země se mohou rozhodnout pro zdanění paliva používaného pro vnitrostátní lety nebo lety mezi členy Evropské unie. O zdanění leteckého paliva pro lety mezi členskými zeměmi lze rozhodnout dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami mezi dotčenými státy.

Soukromé letadlo se tankuje

Ke stanovení daně splatné z paliva použitého v letadle je relevantní směrnice 2003/96/ES, která se označuje jako směrnice o energetické dani. Toto je směrnice Evropské unie, která stanoví mimo jiné daň, která má být zaplacena z leteckých paliv.

14 odst.1 písm. B) směrnice o energetické dani lze chápat tak, že stanoví následující pravidla:

 1. Obecné pravidlo: Členům Evropské unie je nařízeno osvobodit od zdanění energetické produkty dodávané za účelem jejich použití jako paliva v letadlech.
 2. Výjimka: Palivo používané v letadlech, která se používají pro soukromé rekreační létání, není osvobozeno od zdanění.
 3. Níže jsou uvedeny základní složky „soukromého létání pro potěšení“. Pokud jsou tyto podmínky splněny, bude nutné zaplatit daň z paliva použitého v letadle.
 4. Letadla používaná kým:
  1. Majitel letadla resp
  2. Osoba, která si najala letadlo nebo jej jinak užívá
 5. Letadlo lze použít k jakémukoli jinému účelu než:
  1. Komerční použití
  2. Přeprava cestujících/zboží/služeb výměnou za odměnu
  3. Plnění cílů orgánů veřejné moci

V této části jsou zmíněny některé klíčové body týkající se domácího zdanění v členských zemích Evropské unie, na které by měli majitelé soukromých letadel pamatovat.

Francie

 • Důraz je kladen na zjištění, zda letadlo vykonává obchodní činnost, a nikoli na to, zda letadlo spadá do kategorie soukromého rekreačního létání. Lze tedy požádat o osvobození od daně na základě prokázání, že letadlo je používáno ke komerčním účelům.
 • Letadla, včetně soukromých tryskových letadel, nejsou povinna platit daň z paliva u vnitrostátních letů ve Francii nebo u letů v rámci Evropské unie.
 • Francie rovněž účtuje korporacím veřejné letecké dopravy daň z civilního letectví a solidaritu z letenek podle článku 302 bis K obecného daňového řádu. Dokud však cestujícímu nebude účtována faktura za let, je let považován za soukromý a osvobozený od placení této daně. Soukromé tryskáče tedy tyto daně platit nemusí.

Německo

 • V Německu existují regionální rozdíly ve smyslu soukromého rekreačního létání, a proto v tomto ohledu nelze učinit jednotné prohlášení.
 • Letadla, včetně soukromých letadel, jsou povinna platit daň z paliva u vnitrostátních letů v Německu nebo letů v rámci Evropské unie.
 • Německý zákon o energetické dani vyjímá používání paliva z leteckých turbín ze zdanění. Tato výjimka však není k dispozici pro letadla provozovaná soukromě a pro nekomerční účely.
 • Soukromé nekomerční použití lze podle ustanovení o zavedení daně z energie chápat následovně:
 • Použití letadla kým: Vlastník letadla nebo jeho oprávněný uživatel.
 • Použití letadla k jakému účelu: Jakýkoli jiný účel než komerční přeprava cestujících/nákladu, poskytování komerčních služeb, záchranné operace, vědecký výzkum, použití veřejným činitelem k oficiálním účelům.
 • Německý federální daňový soud v roce 2016 ve věci citované jako BFH, 1. ledna 2016, VII R 11/15, rozhodl, že používání soukromého letadla k poskytování komerčních služeb činí letadlo způsobilým požadovat vrácení zaplacené daně z minerálního oleje. Služba je považována za komerční, pokud je poskytována výměnou za odměnu.

Isle of Man

 • Obecnou praxí je, že osvobození od daně z pohonných hmot se vztahuje pouze na lety s letenkami a zámořské lety. Nejedná se však o zcela ustálenou pozici a určité nejasnosti v této záležitosti stále přetrvávají.
 • Letadla, včetně soukromých tryskových letadel, jsou povinna platit daň z paliva na vnitrostátních letech na ostrově Man.
 • Letadla, včetně soukromých tryskových letadel, nejsou povinna platit daň z paliva za lety v rámci Evropské unie.

Itálie

 • Vnitrostátní italské právo rovněž osvobozuje spotřební daň z paliva používaného v letadlech, kromě letadel používaných pro soukromé rekreační létání prostřednictvím legislativního dekretu č. 26 ze dne 2. února 2007, který pozměnil tabulku A, odstavec 2 „Jednotného textu o Spotřební daně zavedené legislativním výnosem č. 504 z roku 1995.
 • Vnitrostátní italské právo uznává stejné chápání „soukromého rekreačního létání“, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 1 písm. B) směrnice o dani z energie prostřednictvím legislativního nařízení č. 504 z roku 1995 a uvedeného v oběžníku 1/D ze dne 28. ledna 2004 vydané celní agenturou.
 • Letadla, včetně soukromých tryskových letadel, nejsou povinna platit daň z paliva u vnitrostátních letů v Itálii nebo letů v rámci Evropské unie.

Malta

 • Čl. 14 odst. 1 písm. B) směrnice o energetické dani byl začleněn do vnitrostátního práva Malty provedením změn Kapitola 382 maltského zákona o spotřební dani. Čtvrtý příloha tohoto zákona stanoví spotřební daně splatné za použití petroleje jako leteckého paliva. Při použití soukromého rekreačního létání, které má přímé místo určení mimo Evropskou unii, se neplatí spotřební daň.
 • Vnitrostátní maltské právo uznává stejné chápání `` soukromého rekreačního létání``, jak je uvedeno v čl.14 odst.1 písm. B) směrnice o energetické dani, prostřednictvím nařízení o spotřební dani (zboží dovážené osobami cestujícími ze třetích zemí) ( Dceřiná legislativa 382.02 k zákonu o spotřební dani, z maltských zákonů).

Velká Británie

 • Obecnou praxí je, že osvobození od daně z pohonných hmot se vztahuje pouze na lety s letenkami a zámořské lety. Nejedná se však o zcela ustálenou pozici a určité nejasnosti v této záležitosti stále přetrvávají.
 • Letadla, včetně soukromých letadel, jsou povinna platit daň z paliva na vnitrostátních letech ve Velké Británii.
 • Letadla, včetně soukromých tryskových letadel, nejsou povinna platit daň z paliva za lety v rámci Evropské unie.

Luxusní daň

V souvislosti s touto daní z luxusu je třeba poznamenat následující:

Použitelné zákony: Zákony, které upravují daň z letadel v Itálii, jsou italský navigační kodex a předpisy EU na toto téma (včetně nařízení o nařízeních (UE) 800/2013 a nařízení (UE) 1199/2016.

Z čeho se platí daň:

 1. Soukromé tryskáče registrované v italském registru.
 2. Od 4. září 2013 je daň splatná také ze soukromých tryskových letadel registrovaných mimo Itálii, které v Itálii strávily 6 a více měsíců v rozpětí 12 měsíců. Šestiměsíční období nemusí být po sobě následující.

Kdo platí daň: Daň platí vlastník soukromého letadla nebo nájemce soukromého letadla.

Kdy se daň platí:

 • Daň se platí každoročně za soukromé tryskáče registrované v Itálii.
 • U soukromých tryskových letadel registrovaných mimo Itálii, které stráví více než 6 měsíců ve 12měsíčním období: Daň se platí po uplynutí 6měsíčního období.
 • Pro soukromé tryskáče, které stráví v Itálii méně než 6 měsíců: Daň je nutné platit každý měsíc až do doby, kdy letadlo opustí Itálii. Letoun nemůže opustit Itálii bez zaplacení této daně.

Sazba daně: Odlišná sazba daně je účtována na soukromých letadlech v závislosti na maximální hmotnosti při vzletu soukromého letadla. Maximální hmotnost při vzletu, která se zkracuje na MTOW, je horní mez hmotnosti, kterou může letadlo mít v době, kdy pilot vzlétne z pevniny. Čím vyšší je MTOW, tím vyšší je daň, kterou je třeba zaplatit.

Sazby daně jsou následující:

Maximální vzletová hmotnostEuro, které je třeba zaplatit za kg.
až do 1000kg0.75
až do 2000kg1.25
až do 4000kg4.00
až do 6000kg5.00
až do 8000kg6.65
až do 10000kg7.10
Více než 10000kg7.60

Osvobození od daně z luxusu: Ne všechny soukromé tryskáče musí platit tuto roční daň z luxusu. Některá letadla, která jsou osvobozena, jsou ta, která jsou ve vlastnictví státu, letadla používaná pro mimořádné události, jako je lékařská záchranná služba a hašení požárů, letadla, která jsou registrována v italském rejstříku více než 40 let, cizí státní letadla atd.

Falcon 6X vnitřní klubové sedadlo se stolem

Dopad daně: Jedním z důsledků této daně je, že v Itálii je registrováno velmi málo soukromých letadel. Vzhledem k zatěžující povaze této daně lidé dávají přednost provozování svých obchodních letadel komerčně podle osvědčení leteckého provozovatele.

závěr

V tomto článku jsme diskutovali o daních placených soukromými letadly v Evropě se zvláštním důrazem na clo, DPH, daň z leteckého paliva a daň z luxusu.

Soukromé tryskové vozy v Evropě jsou z velké části osvobozeny od daní a jsou obecně zdaněny nižší ve srovnání s jinými druhy dopravy, jako je silniční doprava. Například ve Francii je soukromé letecké palivo zdaněno o 35% až 40% nižší ve srovnání s benzínem.

Bohatý jedinec, který často dojíždí soukromým letadlem, nakonec zaplatí nižší daně než jednotlivec dojíždějící autem nebo vlakem. Nižší sazby zdanění v kombinaci s obrovským dopadem soukromých letů tryskami na životní prostředí, které jsou často na krátkou vzdálenost, vedly ochránce přírody ke kampani za zdanění soukromých letadel.

Tvrdí se, že nejtěžší znečišťovatelé, kteří jsou také nejbohatšími, platí daně, které jsou neúměrné negativním dopadům na životní prostředí, které způsobují.

In studie vydáno v květnu 2021, jejímž autorem je Andrew Murphy a Valentin Simon, bylo doporučeno, aby do roku 2030 byla povolena pouze elektrická nebo vodíková soukromá letadla pro cesty do 1,000 XNUMX km v Evropě.

Kromě toho, dokud nebudou v roce 2030 zakázány trysky na fosilní paliva, měly by být na soukromé tryskové letouny účtovány dva druhy daní: ze všech letů s odletem z Evropy letenka ve výši nejméně 3,000 XNUMX eur a také daň ze soukromého leteckého paliva. Bylo navrženo, aby byla vybraná daň použita na financování vývoje technologií šetrných k životnímu prostředí.

Prohlášení

Obsah této publikace je pouze pro obecné informace a nemusí se vztahovat na konkrétní situaci nebo konkrétní transakci. Právní radu je třeba vždy vyhledat, než podniknete jakékoli kroky na základě informací obsažených v tomto článku.

Tyto informace nejsou určeny k vytvoření a ani jejich přijetí nepředstavuje vztah právník-klient. Ačkoli společnost Compare Private Planes vynaložila veškeré úsilí k zajištění přesnosti této publikace, Compare Private Planes nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí zde obsažené ani za důsledky, které mohou vyplývat z chyb, opomenutí, názorů nebo rad uvedených v této brožuře .

Přestože jsou informace přesné k datu, kdy byly napsány, mějte na paměti, že témata obsažená v tomto článku se neustále vyvíjejí a informace zde obsažené nemusí odrážet aktuální právní vývoj, judikaturu nebo předpisy.